<div dir="ltr">Adjunto els canvis proposats.<br><br>Salut!<br>Francesc.<br><br>P.D: Ens tornem a veure a finals d&#39;Agost...........marxo a la Índia de viatge solidari. :-)<br><br><div class="gmail_quote">2008/7/24 Gil Forcada <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;</span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Bones,<br>
<br>
Coses que hi he vist:<br>
<br>
-- tots els hipo han d&#39;anar a majúscules (Hipo)<br>
<br>
msgid &quot;This manual applies to 0.5 version of Hipo.&quot;<br>
msgstr &quot;Aquest manual aplica a la versió 0.5 de l&#39;hipo.&quot;<br>
<br>
-- «Aquest manual fa referència a la versió 0.5 de l&#39;Hipo.»<br>
<br>
msgid &quot;&lt;application&gt;Hipo&lt;/application&gt; is an application which aims to<br>
manage the data of your iPod, &lt;application&gt;Hipo&lt;/application&gt; is written<br>
in C# using Mono, Gtk#, the ipod-sharp library and tablig-sharp to edit<br>
the audio file tags. &lt;application&gt;Hipo&lt;/application&gt; is not a playback<br>
software, for such purpose you could try Banshee, Rhythmbox or Muine,<br>
among others.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;application&gt;L&#39;hipo&lt;/application&gt; és una aplicació que ajuda a<br>
gestionar les dades del vostre iPod, &lt;application&gt;l&#39;hipo&lt;/application&gt;<br>
està escrit en C# utilitzant Mono, Gtk#, la biblioteca ipod-sharp i<br>
tablig-sharp per editar les etiquetes dels fitxers d&#39;àudio.<br>
&lt;application&gt;L&#39;hipo&lt;/application&gt; no és un reproductor d&#39;àudio, per això<br>
podeu fer servir Banshee, Rhythmbox o Muine, entre d&#39;altres.&quot;<br>
<br>
-- ...podeu ser servir el Banshee, el Rhythmbox o el Muine, ...<br>
<br>
msgid &quot;Add File Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg afegeix un fitxer&quot;<br>
<br>
-- diàleg d&#39;afegir un fitxer (pensa en com llegeixes, en la teva versió<br>
tot i ser correcta la traducció sona a indiu :)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Add Folder Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg afegeix una carpeta&quot;<br>
<br>
-- ídem<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Add Folder:&lt;/guilabel&gt; To perform this action go to<br>
(File -&amp;gt; Add Folder) you could also use \&quot;Ctrl + O\&quot; key combination.<br>
You can browse through your computer files and select the folder you<br>
wish to add to your iPod.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Afegeix una carpeta:&lt;/guilabel&gt; Per realitzar aquesta<br>
acció aneu a ( Fitxer -&amp;gt; Afegeix una carpeta) o també podeu utilitzar<br>
la combinació «Ctrl + O». Podeu examinar els fitxers del vostre<br>
ordinador i seleccionar la carpeta per afegir al vostre iPod.&quot;<br>
<br>
-- la combinació de tecles (falta el «de tecles»)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Remove Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg suprimeix&quot;<br>
<br>
msgid &quot;New Playlist Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg llista de reproducció nova&quot;<br>
<br>
-- ídem (que els altres diàlegs de... )<br>
<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;New Playlist:&lt;/guilabel&gt; To perform this action you<br>
must go to (File -&amp;gt; New Playlist). You can create a new playlist,<br>
which allows you to organize your songs, albums or just a set of songs<br>
which met your curret mood. After the playlist has been created you just<br>
need to select one or a set of songs, click over them with the right<br>
mouse button and from the context menu select Add to Playlist -&amp;gt; Your<br>
playlist (the one you just create) in your iPod.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Llista de reproducció nova:&lt;/guilabel&gt; Per a realitzar<br>
aquesta acció aneu a (Fitxer -&amp;gt; Llista de reproducció nova). Podeu<br>
crear una llista de reproducció nova que us permet organitzar les<br>
vostres cançons, àlbums o grups de cançons que s&#39;adaptin al vostre estat<br>
d&#39;ànim actual. Després d&#39;haver creat la llista de reproducció només heu<br>
de seleccionar una o un grup de cançons i fer clic sobre d&#39;elles amb el<br>
botó secundari i des del menú contextual seleccionar afegeix a la llista<br>
de reproducció -&amp;gt; la seva llista reproducció (la que tot just acaba<br>
de crear) al seu iPod.&quot;<br>
<br>
-- una o un grup de cançons → una cançó o un grup de cançons<br>
-- la seva llista reproducció → &nbsp;la vostra llista de reproducció<br>
-- (la que tot just acaba de crear) → &nbsp;(la que acabeu de crear)<br>
-- al seu iPod. → al vostre iPod.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Delete Playlist:&lt;/guilabel&gt; To Perform this action go<br>
to Music Library in Hipo, select the playlist you want to delete, then<br>
click over the playlist with your right mouse button and from the<br>
context menu select Delete Playlist.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Suprimeix la llista de reproducció:&lt;/guilabel&gt; Per a<br>
realitzar aquesta acció aneu a la biblioteca de música a l&#39;hipo,<br>
seleccioneu la llista de reproducció que vulgueu suprimir, llavors feu<br>
clic amb el botó secundari sobre la llista de reproducció i des del menú<br>
contextual seleccioneu suprimeix la llista de reprodució.&quot;<br>
<br>
-- al final de tot el suprimeix ha d&#39;anar amb majúscula ja que fa<br>
referència a la interfície (i així ho indica les majúscules en anglès)<br>
tot i que s&#39;hauria de fer diferent (ara els hi envio un bug :) #544547<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Quit:&lt;/guilabel&gt; To Perform this action go to (File<br>
-&amp;gt; Quit). Performing this action cause Hipo to close, but without<br>
umount your Ipod.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Surt:&lt;/guilabel&gt; Per a realitzar aquesta acció aneu a<br>
(Fitxer -&amp;gt; Surt). Realitzant aquesta acció, tancareu l&#39;hipo sense<br>
desmuntar el vostre iPod.&quot;<br>
<br>
-- Realitzant aquesta acció → En fer aquesta acció (diria que se me n&#39;ha<br>
colat alguna, revisa-ho si us plau)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Device Properties Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg propietats del dispositiu&quot;<br>
<br>
-- +1 :)<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Device Properties:&lt;/guilabel&gt; To make use of this<br>
feature go to (Edit -&amp;gt; Device Properties). This option allows your to<br>
change the iPod name, it also shows extra information about your iPod<br>
such as Model, Serial Number, Generation, Capacity, Mount Point, Space<br>
Used and Firmware Version. You could also do this by performing a click<br>
with your mouse right button over the device at Music Library, and<br>
selection Device Properties.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Propietats del dispositiu:&lt;/guilabel&gt; Per utilitzar<br>
aquesta propietat aneu a (Edita -&amp;gt; Propietats del dispositiu).<br>
Aquesta opció us permet canviar el nom a l&#39;iPod, també us mostra<br>
informació addicional del iPod com el model, número de serie, generació,<br>
capacitat, punt de muntatge, espai utilitzat i la versió del<br>
microprogramari. També podeu fer clic en el botó secundari sobre el<br>
dispositiu a la biblioteca de música i seleccionar propietats del<br>
dispositiu.&quot;<br>
<br>
-- Per a utilitzar aquesta propietat → Per a utilitzar aquesta<br>
funcionalitat (els programes fan coses a través de funcions :) mira&#39;t<br>
l&#39;última suggerència de <a href="http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions</a><br>
-- del iPod → de l&#39;iPod<br>
-- com el model, número de serie ... → com el model, el número de<br>
sèrie, ... (tots han de portar l&#39;article a davant)<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Search:&lt;/guilabel&gt; To perform this action go to the<br>
Search entry and write the artist you are looking for.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Cerca:&lt;/guilabel&gt; Per realitzar aquesta acció aneu a<br>
l&#39;entrada de cerca i escriviu l&#39;artista que vulgueu cercar.&quot;<br>
<br>
-- escriviu → teclegeu :)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Track Properties Dialog&quot;<br>
msgstr &quot;Diàleg propietats de la pista&quot;<br>
<br>
-- +1!<br>
<br>
msgid &quot;This dialog show information about the track o set of tracks<br>
selected in the iPod device, it also allows you to change this<br>
information. It also show the track Cover art.&quot;<br>
msgstr &quot;Aquest diàleg mostra informació sobre la pista o grups de peces<br>
seleccionades al dispositiu de l&#39;iPod, també us permet canviar aquesta<br>
informació. També mostra la caràtula de la pista&quot;<br>
<br>
-- peces → pistes<br>
-- al dispositiu de l&#39;iPod → al dispositiu iPod (l&#39;iPod es el propi<br>
dispositiu, no té un dispositiu a dintre seu)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;&lt;guilabel&gt;Track Properties:&lt;/guilabel&gt; To utilize this feature go<br>
to your songs list and select one track, then with the right mouse<br>
button click over the track and from the context menu select Track<br>
Properties.&quot;<br>
msgstr &quot;&lt;guilabel&gt;Propietats de la pista:&lt;/guilabel&gt; Per utilitzar<br>
aquesta propietat aneu a llista de cançons i seleccioneu una pista,<br>
llavors feu clic amb el botó secundari sobre la pista i des del menú<br>
contextual seleccioneu propietats de la pista.&quot;<br>
<br>
-- i des del menú contextual → i en el menú contextual<br>
-- les majúscules del final (Propietats de la pista)<br>
<br>
<br>
Bona feina!!<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
El dl 07 de 07 de 2008 a les 10:08 +0200, en/na Francesc Vilches va<br>
escriure:<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">&gt; Adjunto la documentació de l&#39;hipo més digne..... ;-)<br>
&gt;<br>
&gt; Salut!<br>
&gt; Francesc.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; ---------- Forwarded message ----------<br>
&gt; From: Francesc Vilches &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">francesc.vilches@gmail.com</a>&gt;<br>
&gt; Date: 2008/7/1<br>
&gt; Subject: Re: Documentació del hipo per revisar<br>
&gt; To: Traducció al català d&#39;aplicacions de l&#39;escriptori GNOME<br>
&gt; &lt;<a href="mailto:gnome@llistes.softcatala.org">gnome@llistes.softcatala.org</a>&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Deixeu-me repassar la traducció vist l&#39;èxit de<br>
&gt; l&#39;anterior...........com a mínim arreglarem la part comuna de les<br>
&gt; llicències. :-)<br>
&gt;<br>
&gt; Salut!<br>
&gt; Francesc.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 2008/6/29 Francesc Vilches &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">francesc.vilches@gmail.com</a>&gt;:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Adjunto la documentació del hipo.<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Salut,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Francesc.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
</div></div>&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</blockquote></div><br></div>