Hola Gil,<br><br>Gràcies per les correccions.<br><br>He aplicat tot el que has suggerit excepte els que impliquen corregir la versió original. Com has comentat s&#39;hauria d&#39;enviar un bug, però ara mateix no tinc temps ja que marxo de vacances.<br>
<br>També he canviat alguns títols d&#39;apartats, com m&#39;ha suggerit la Silvia en la revisió del eog.<br><br>Salut,<br>Joan<br><br><br><br><div class="gmail_quote">2008/6/22 Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Bones,<br>
<br>
El que hi he vist:<br>
<br>
msgid &quot;You can use the Archive Manager, also known as File Roller, to<br>
create, view, modify, or unpack an archive.&quot;<br>
msgstr &quot;Podeu utilitzar el gestor d&#39;arxius, també conegut com a File<br>
Roller, per a crear, visualitzar, modificar i descomprimir un arxiu.&quot;<br>
<br>
-- Tot i que la traducció està bé, la lògica diu que hauria d&#39;acabar amb<br>
«descomprimir arxius.» Emplenes el bug tu mateix o ho faig jo? :)<br>
<br>
msgid &quot;April 2006;&quot;<br>
msgstr &quot;Abril de 2006&quot;<br>
<br>
-- un altre bug si ja t&#39;hi poses (sempre que trobis coses malament a<br>
l&#39;anglesa s&#39;ha d&#39;avisar eh, que no només es poden enviar pedaços per<br>
codi)<br>
<br>
#: C/file-roller.xml:205(para)<br>
msgid &quot;You can use the &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt;<br>
application to create, view, modify, or unpack an archive. An archive is<br>
a file that acts as a container for other files. An archive can contain<br>
many files, folders, and subfolders, usually in compressed form.&quot;<br>
msgstr &quot;Podeu utilitzar el &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt;<br>
per a crear, visualitzar, modificar o descomprimir un arxiu. Un arxiu es<br>
un fitxer que actua com a contenidor d&#39;altres fitxers. Un arxiu pot<br>
contenir molts fitxers, carpetes i subcarpetes, normalment de forma<br>
comprimida.&quot;<br>
<br>
-- bugs +1<br>
<br>
msgid &quot;If you have the appropriate command-line tools installed on your<br>
system, &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; supports RPM and<br>
Stuff files, as well as the archive formats listed in the following<br>
table.&quot;<br>
msgstr &quot;Si teniu instal·lades les eines de la línia d&#39;ordres apropiades<br>
en el sistema, el &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; és<br>
compatible amb els fitxers RPM i Stuff, a més dels formats d&#39;arxius<br>
llistats a la taula següent.&quot;<br>
<br>
-- apropiades → adequades/necessàries ?<br>
<br>
msgid &quot;A compressed non-archive file is a file that is created when you<br>
use &lt;command&gt;bzip&lt;/command&gt;, &lt;command&gt;bzip2&lt;/command&gt;,<br>
&lt;command&gt;gzip&lt;/command&gt;, &lt;command&gt;lzop&lt;/command&gt;, or<br>
&lt;command&gt;compress&lt;/command&gt; to compress a non-archive file. For example,<br>
&lt;filename&gt;file.txt.gz&lt;/filename&gt; is created when you use<br>
&lt;command&gt;gzip&lt;/command&gt; to compress &lt;filename&gt;file.txt&lt;/filename&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Un fitxer comprimit que no és un arxiu és un fitxer creat quan<br>
utilitzeu el &lt;command&gt;bzip&lt;/command&gt;, el &lt;command&gt;bzip2&lt;/command&gt;, el<br>
&lt;command&gt;gzip&lt;/command&gt;, el &lt;command&gt;lzop&lt;/command&gt; o el<br>
&lt;command&gt;compress&lt;/command&gt; per a comprimir un fitxer que no és un<br>
arxiu. Per exemple, &lt;filename&gt;file.txt.gz&lt;/filename&gt; es crea quan<br>
utilitzeu el &lt;command&gt;gzip&lt;/command&gt; per a comprimir<br>
&lt;filename&gt;file.txt&lt;/filename&gt;.&quot;<br>
<br>
-- els file.txt els pots canviar tranquilament per fitxer.txt o el que<br>
et sembli més adequat<br>
<br>
<br>
msgid &quot;When you right-click in the &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt; window, the application displays a popup menu. The<br>
popup menu contains the most common contextual archive commands.&quot;<br>
msgstr &quot;Quan fer clic amb el botó secundari en la finestra del<br>
&lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt;, l&#39;aplicació mostrarà un menú<br>
emergent. El menú emergent conté les ordres contextuals més comunes de<br>
l&#39;arxiu.&quot;<br>
<br>
-- Quan feu (r per u)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;If an archive is very large, or you have a slow system, some<br>
archive actions can take significant time. To abort the current action,<br>
press &lt;keycap&gt;Esc&lt;/keycap&gt;. Alternatively, choose<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;View&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Stop&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;, or click &lt;guibutton&gt;Stop&lt;/guibutton&gt; in the toolbar.&quot;<br>
msgstr &quot;Si un arxiu és molt gran o teniu un sistema lent, algunes<br>
accions de l&#39;arxiu poden tardar bastant. Per a cancel·lar l&#39;acció<br>
actual, premeu &lt;keycap&gt;Esc&lt;/keycap&gt;. De manera alternativa, seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Visualitza&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Atura&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt; o feu clic a &lt;guibutton&gt;Atura&lt;/guibutton&gt; en la barra d&#39;eines.&quot;<br>
<br>
-- De manera alternativa → També/Igualment/Així mateix/De la mateixa<br>
manera ?<br>
<br>
<br>
msgid &quot;If you have recently opened the archive, it will be listed<br>
directly in the &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Archive&lt;/guimenu&gt;&lt;/menuchoice&gt;<br>
menu.&quot;<br>
msgstr &quot;Si heu obert l&#39;arxiu recentment, directament es mostrarà a la<br>
llista del menú &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Arxiu&lt;/guimenu&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
<br>
-- directament → també ? Queda molt més clar<br>
<br>
<br>
msgid &quot;This manual documents functionality from the menubar.&quot;<br>
msgstr &quot;Aquest manual documenta la funcionalitat des de la barra de<br>
menú.&quot;<br>
<br>
-- from no sempre s&#39;ha de traduir com a «des de», en aquest cas per<br>
exemple no documentes la funcionalitat des de la barra de menú, en tot<br>
cas documentes la funcionalitat de la barra de menú.<br>
-- el diccionari, a més diu que no és funcionalitat, sinó funció.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Filename Patterns&quot;<br>
msgstr &quot;Patrons del nom de fitxer&quot;<br>
<br>
-- «de» és genèric (és un títol)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; enables you to add,<br>
extract, or delete several files at once. To apply an action to all<br>
files that match a certain pattern, enter the pattern in the text box.<br>
The pattern can include standard wildcard symbols such as<br>
&lt;keycap&gt;*&lt;/keycap&gt; to match any string, and &lt;keycap&gt;?&lt;/keycap&gt; to match<br>
any single symbol. You can enter several patterns separated by<br>
semicolons. &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; applies the<br>
action to all files that match at least one of the patterns. The<br>
examples in the following table show how to use filename patterns to<br>
select files.&quot;<br>
msgstr &quot;El &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; us permet afegir,<br>
extreure o suprimir varis fitxers de cop. Per a aplicar una acció a tots<br>
els fitxers que coincideixen a un patró, introduïu el patró en el quadre<br>
de text. El patró pot incloure símbols comodí estàndard com ara<br>
&lt;keycap&gt;*&lt;/keycap&gt; si ha de coincidir qualsevol cadena i<br>
&lt;keycap&gt;?&lt;/keycap&gt; si només ha de coincidir un símbol. Podeu introduir<br>
varis patrons separats per un punt i coma. El &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; aplica l&#39;acció a tots els fitxers que<br>
coincideixen almenys en un dels patrons. Els exemples de la taula<br>
següent mostren com utilitzar patrons del nom de fitxer per a<br>
seleccionar fitxers.&quot;<br>
<br>
-- pot incloure els símbols comodí estàndards (falt els i la s a<br>
estàndards)<br>
-- si ha de coincidir amb qualsevol cadena (falta l&#39;«amb»)<br>
-- si ha de coincidir amb un simbol (ídem que abans)<br>
-- patrons de nom de fitxer (sense la l, així és més genèric)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Files Matched&quot;<br>
msgstr &quot;Fitxers que coincideixen&quot;<br>
<br>
-- que hi coincideixen (són els fitxers que coincideixen amb un patró)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;All files with extension &lt;filename&gt;tar&lt;/filename&gt;, including<br>
those in which the &lt;filename&gt;tar&lt;/filename&gt; extension is followed by any<br>
sequence of symbols, such as &lt;filename&gt;filename.tar.gz&lt;/filename&gt;&quot;<br>
msgstr &quot;Tots els fitxers amb extensió &lt;filename&gt;tar&lt;/filename&gt;, inclosos<br>
aquells en què l&#39;extensió &lt;filename&gt;tar&lt;/filename&gt; és seguida per una<br>
seqüència de símbols, com ara &lt;filename&gt;filename.tar.gz&lt;/filename&gt;&quot;<br>
<br>
-- també pots canviar el filename.tar.gz per «arxiu.tar.gz» per exemple<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Specify the folder where &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt; places the new archive clicking on the entry in<br>
the &lt;guilabel&gt;Save in folder&lt;/guilabel&gt; drop-down list. If the folder is<br>
not present in list, click on &lt;guilabel&gt;Browse for other<br>
folders&lt;/guilabel&gt;, and select the folder. Alternatively, enter the path<br>
in the &lt;guilabel&gt;Name&lt;/guilabel&gt; text box.&quot;<br>
msgstr &quot;Especifiqueu la carpeta on el &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; ubicarà l&#39;arxiu nou fent clic a la entrada de la<br>
llista desplegable &lt;guilabel&gt;Desa en la carpeta&lt;/guilabel&gt;. Si la<br>
carpeta no apareix en la llista, feu clic a &lt;guilabel&gt;Navega per unes<br>
altres carpetes&lt;/guilabel&gt; i seleccioneu la carpeta. De manera<br>
alternativa, introduïu la ruta en el quadre de text<br>
&lt;guilabel&gt;Nom&lt;/guilabel&gt;.&quot;<br>
<br>
-- el «De manera alternativa» (si n&#39;hi ha més canvia&#39;ls també)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;You can also add files to an archive in a file manager window,<br>
without opening an &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; window.<br>
See &lt;xref linkend=\&quot;file-roller-fmgr\&quot;/&gt; for more information.&quot;<br>
msgstr &quot;També podeu afegir fitxers a un arxiu en una finestra del gestor<br>
de fitxers, sense obrir una finestra del &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt;. &nbsp;Per a més informació vegeu la &lt;xref linkend=<br>
\&quot;file-roller-fmgr\&quot;/&gt;.&quot;<br>
<br>
-- bugs +1!<br>
-- hauria de ser «to an archive form a file manager window»<br>
llavors la traducció tindria sentit: «a un arxiu des d&#39;una finestra del<br>
gestor de fitxers»<br>
<br>
<br>
msgid &quot;The Add operation adds a &lt;emphasis&gt;copy&lt;/emphasis&gt; of the<br>
specified files or folders to the archive. &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt; does not remove the original files, which remain<br>
unchanged in the file system. The copies that are added to the archive<br>
have the same permissions and modification date as the original files.&quot;<br>
msgstr &quot;L&#39;operació d&#39;afegir afegeix una &lt;emphasis&gt;còpia&lt;/emphasis&gt; dels<br>
fitxers o carpetes especificats a l&#39;arxiu. El &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; no suprimeix els fitxers originals, que continuen<br>
sense canvis en el sistema de fitxers. Les còpies que s&#39;afegeixen en<br>
l&#39;arxiu tenen els mateixos permisos i data de modificació que els<br>
fitxers originals.&quot;<br>
<br>
-- sense canvis → intactes ?<br>
<br>
msgid &quot;Enter the new archive name in the &lt;guilabel&gt;Name&lt;/guilabel&gt; text<br>
box.&quot;<br>
msgstr &quot;Introduïu el nom de l&#39;arxiu nom en el quadre de text<br>
&lt;guilabel&gt;Nom&lt;/guilabel&gt;.&quot;<br>
<br>
-- nom de l&#39;arxiu nou (m per n)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Choose<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Paste&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Enganxa&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>
<br>
-- punt final<br>
<br>
<br>
msgid &quot;The size of the archive contents when uncompressed. This<br>
information is also available in the statusbar.&quot;<br>
msgstr &quot;La mida dels continguts de l&#39;arxiu quan són descomprimits.<br>
Aquesta informació també està disponible en la barra d&#39;estat.&quot;<br>
<br>
-- està → és disponible ?<br>
<br>
msgid &quot;The compression ratio is a value used to describe the reduction<br>
in size of the data. For example a compression ratio of 5 means that the<br>
compressed archive is 1/5th the size of the original data.&quot;<br>
msgstr &quot;El nivell de compressió és un valor utilitzat per a descriure la<br>
reducció de la mida de les dades. Per exemple un nivell de compressió de<br>
5 significa que l&#39;arxiu comprimit és una cinquena part de la mida de les<br>
dades originals.&quot;<br>
<br>
-- Per exemple, (la coma)<br>
<br>
msgid &quot;The path to the file within the archive. For a folder, the<br>
&lt;guilabel&gt;Location&lt;/guilabel&gt; field is blank.&quot;<br>
msgstr &quot;El camí al fitxer dins de l&#39;arxiu. Per a una carpeta, el camp<br>
&lt;guilabel&gt;Ubicació&lt;/guilabel&gt; està en blanc.&quot;<br>
<br>
-- és en blanc.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;You can use an application specified by you, rather than the<br>
default application, to view a file. To use an external application to<br>
open a file, choose &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Open<br>
Files&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt; displays the &lt;guilabel&gt;Open Files&lt;/guilabel&gt;<br>
dialog, which lists all of the applications that can open files of the<br>
specified type. To select one of the applications, click on the<br>
application name and then click &lt;guibutton&gt;Open&lt;/guibutton&gt;.<br>
Alternatively, enter the application name in the<br>
&lt;guilabel&gt;Application&lt;/guilabel&gt; text box and then click<br>
&lt;guibutton&gt;Open&lt;/guibutton&gt; to launch the application of your choice.&quot;<br>
msgstr &quot;Podeu utilitzar una aplicació que especifiqueu, enlloc de<br>
l&#39;aplicació predeterminada, per a visualitzar un fitxer. Per a utilitzar<br>
una aplicació externa per a obrir un fitxer, seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Obre<br>
fitxers&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. El &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; mostrarà el diàleg &lt;guilabel&gt;Obre<br>
fitxers&lt;/guilabel&gt;, que llista totes les aplicacions que poden obrir<br>
fitxers del tipus especificat. Per a seleccionar una de les aplicacions,<br>
feu clic al nom de l&#39;aplicació i després feu clic a<br>
&lt;guibutton&gt;Obre&lt;/guibutton&gt;. De manera alternativa, introduïu el nom de<br>
l&#39;aplicació en el quadre de text &lt;guibutton&gt;Aplicació&lt;/guibutton&gt; i feu<br>
clic a &lt;guibutton&gt;Obre&lt;/guibutton&gt; per a executar l&#39;aplicació que<br>
seleccioneu.&quot;<br>
<br>
-- Per a visualitzar un fitxer podeu utilitzar l&#39;aplicació que<br>
especifiqueu enlloc de la predeterminada (canviat l&#39;ordre i treure les<br>
comes)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;You cannot use &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; to<br>
change a file. If you use an application to open a file within a<br>
&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; archive and make any changes<br>
to the opened file, &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt;&lt;emphasis&gt;does not&lt;/emphasis&gt; save the changes in<br>
the archive, even if you click &lt;guibutton&gt;Save&lt;/guibutton&gt; in the<br>
application. &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; creates a<br>
temporary copy of the file, and then passes the temporary copy to the<br>
file-editing application. When you close the file-editing application,<br>
&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; deletes the temporary copy of<br>
the file and all changes are lost.&quot;<br>
msgstr &quot;No podeu utilitzar el &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt;<br>
per a canviar un fitxer. Si utilitzeu una aplicació per a obrir un<br>
fitxer dins d&#39;un arxiu del &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; i<br>
realitzeu canvis al fitxer obert, el &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; &lt;emphasis&gt;no&lt;/emphasis&gt; desarà els canvis a<br>
l&#39;arxiu, fins i tot si feu clic a &lt;guibutton&gt;Desa&lt;/guibutton&gt; en<br>
l&#39;aplicació. El &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; crea una<br>
còpia temporal del fitxer, i passa la còpia temporal a l&#39;aplicació<br>
d&#39;editar el fitxer. Quan tanqueu l&#39;aplicació d&#39;editar el fitxer, el<br>
&lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; suprimeix la còpia temporal<br>
del fitxer i tots els canvis es perden.&quot;<br>
<br>
<br>
-- ...i es perden tots els canvis.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;If the archive contains folders, you can show the archive<br>
contents in either &lt;link linkend=\&quot;file-roller-view-type-folder\&quot;&gt;folder<br>
view&lt;/link&gt; or &lt;link linkend=\&quot;file-roller-view-type-file\&quot;&gt;file<br>
view&lt;/link&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Si l&#39;arxiu conté carpetes, podeu mostrar els continguts de<br>
l&#39;arxiu en &lt;link linkend=\&quot;file-roller-view-type-folder\&quot;&gt;visualització<br>
per carpeta&lt;/link&gt; o en &lt;link linkend=\&quot;file-roller-view-type-file<br>
\&quot;&gt;visualització per fitxer&lt;/link&gt;.&quot;<br>
<br>
<br>
-- la visualització (2 vegades)<br>
<br>
msgid &quot;&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; displays the archive<br>
contents in folder view by default. To explicitly select folder view,<br>
choose &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;View&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;View as a<br>
Folder&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Per defecte el &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; mostra<br>
els continguts de l&#39;arxiu en visualització per carpeta. Per a<br>
seleccionar explícitament la visualització per carpeta, seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Visualització&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Visualitza-ho<br>
com una carpeta&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
<br>
-- ídem que abans, la visualització (enlloc de en visualització)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;In folder view, &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; shows<br>
folders in the same way as a file manager shows folders. That is,<br>
&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; indicates folders in the<br>
display area with a folder icon and the folder name. To view the<br>
contents of a folder, double-click on the folder name.&quot;<br>
msgstr &quot;En la visualització per carpeta, el &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; mostra les carpetes de la mateixa manera que el<br>
gestor de fitxers mostra les carpetes. D&#39;aquesta manera, el<br>
&lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; indica les carpetes en l&#39;àrea<br>
de visualització amb una icona de carpeta i el nom de la carpeta. Per a<br>
visualitzar els continguts d&#39;una carpeta, feu doble clic al nom de la<br>
carpeta.&quot;<br>
<br>
-- de la mateixa manera que el gestor de fitxers. (sense el mostra les<br>
carpetes final, és redundant)<br>
<br>
<br>
<br>
msgid &quot;To select file view, choose<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;View&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;View All<br>
Files&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Per a seleccionar la visualització per fitxer, seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Visualització&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Visualitza tots<br>
els fitxers&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
<br>
msgid &quot;In file view, &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; displays<br>
all files in the archive, including files from subfolders, in a single<br>
list.&quot;<br>
msgstr &quot;En la visualització per fitxer, el &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; mostrarà tots els fitxers de l&#39;arxiu, incloent<br>
els fitxers de les subcarpetes, en una sola llista.&quot;<br>
<br>
-- visualització per fitxers (falta la s final) ?<br>
<br>
<br>
msgid &quot;To specify a sort order, choose<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;View&lt;/guimenu&gt;&lt;guisubmenu&gt;Arrange<br>
Files&lt;/guisubmenu&gt;&lt;/menuchoice&gt; and select the required sort order.<br>
Alternatively, click on the heading of the corresponding column.&quot;<br>
msgstr &quot;Per a especificar un criteri d&#39;ordenació, seleccioneu<br>
&lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Visualitza&lt;/guimenu&gt;&lt;guisubmenu&gt;Organitza els<br>
fitxers&lt;/guisubmenu&gt;&lt;/menuchoice&gt; i seleccioneu el criteri d&#39;ordenació<br>
necessari. De manera alternativa, feu clic a la capçalera de la columna<br>
corresponent.&quot;<br>
<br>
-- (el de manera alternativa)<br>
-- i seleccioneu el criteri d&#39;ordenació desitjada (una ordenació no és<br>
necessària)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; always performs a<br>
secondary sort based on the file name. In the above example,<br>
&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; sorts by name any files that<br>
have the same modification date.&quot;<br>
msgstr &quot;El &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; sempre realitza un<br>
ordenació secundaria basada en el nom del fitxer. En l&#39;exemple de sobre,<br>
el &lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; ordena pel nom els fitxers<br>
que tenen la mateixa data de modificació.&quot;<br>
<br>
-- una (no un) segona ordenació (molt millor que secundaria, que<br>
igualment aniria amb accent, sinó secundaries una vaga ;)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Using the File Manager to Work with an Archive&quot;<br>
msgstr &quot;Utilitzar el gestor de fitxers per a treballar amb un arxiu&quot;<br>
<br>
-- Ho posaria en plural (treballar amb arxius)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Choose &lt;guimenuitem&gt;Extract Here&lt;/guimenuitem&gt; to extract all of<br>
the archive contents into the directory where the archive is located.&quot;<br>
msgstr &quot;Seleccioneu &lt;guimenuitem&gt;Extreu aquí&lt;/guimenuitem&gt; per a<br>
extreure tots els continguts de l&#39;arxiu dins d&#39;un directori on està<br>
ubicat l&#39;arxiu.&quot;<br>
<br>
-- ...tots els continguts de l&#39;arxiu en el directori on és l&#39;arxiu.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;This option is only effective while the &lt;guilabel&gt;Overwrite<br>
existing files&lt;/guilabel&gt; option is selected.&quot;<br>
msgstr &quot;Aquesta opció només és efectiva mentre que l&#39;opció<br>
&lt;guilabel&gt;Sobreescriu els fitxers existents&lt;/guilabel&gt; està<br>
seleccionada.&quot;<br>
<br>
-- sense el que de «mentre que l&#39;opció» (n&#39;hi ha més)<br>
-- està → estigui<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Select the &lt;guilabel&gt;Do not extract older files&lt;/guilabel&gt; option<br>
to extract the specified file only if the destination folder does not<br>
contain the specified file, or if the destination folder contains an<br>
older version of the specified file. &lt;application&gt;Archive<br>
Manager&lt;/application&gt; uses the modification date to determine which file<br>
is the most recent. If the version of the file in the archive is older,<br>
&lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt; does not extract the<br>
specified file to the destination folder.&quot;<br>
msgstr &quot;Seleccioneu l&#39;opció &lt;guilabel&gt;No extreguis els fitxers si són<br>
més antics&lt;/guilabel&gt; per a només extreure el fitxer especificat si la<br>
carpeta de destinació no conté el fitxer especificat, o si la carpeta de<br>
destinació conté una versió més antiga del fitxer especificat. El<br>
&lt;application&gt;gestor d&#39;arxius&lt;/application&gt; utilitza la data de<br>
modificació per a determinar quin és el fitxer més recent. Si la versió<br>
del fitxer a l&#39;arxiu és més antiga, el &lt;application&gt;gestor<br>
d&#39;arxius&lt;/application&gt; no extraurà el fitxer especificat a la carpeta de<br>
destinació.&quot;<br>
<br>
-- per a extreure només (el només després d&#39;extreure)<br>
<br>
<br>
Bona feina!!<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
<br>
El dc 18 de 06 de 2008 a les 23:21 +0200, en/na Joan va escriure:<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">&gt; Hola Jordi,<br>
&gt;<br>
&gt; Adjunto la traducció amb els comentaris que has fet.<br>
&gt;<br>
&gt; Al final he utilitzat «barra de carpetes» per a traduir «folderbar» ja<br>
&gt; que es tracta d&#39;una barra on hi ha carpetes :)<br>
&gt;<br>
&gt; Gràcies per la revisió,<br>
&gt; Joan<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 2008/6/18 Jordi Mas &lt;<a href="mailto:jmas@softcatala.org">jmas@softcatala.org</a>&gt;:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; En/na Joan ha escrit:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hola,<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Us adjunto la traducció de la documentació del<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; file-roller.<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Continuaré amb la documentació del gconf-editor.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hola Joan,<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dues coses que he vist:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #: C/file-roller.xml:109(para) C/file-roller.xml:117(para)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C/file-roller.xml:125(para) C/file-roller.xml:133(para)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Sun GNOME Documentation Team&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Equip de documentació del GNOME Sun&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jo diria:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;Equip de documentació del GNOME de Sun&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #: C/file-roller.xml:352(term)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Folderbar&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Barra de carpetes&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #: C/file-roller.xml:354(para)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The folderbar enables you to navigate among folders<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; within an archive. &lt;application&gt;Archive Manager&lt;/application&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; displays the folderbar only in folder view. See &lt;xref linkend=<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \&quot;file-roller-view-type-folder\&quot;/&gt; for more information.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;La barra de carpeta us permet navegar a través de les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; carpetes d&#39;un arxiu. El &lt;application&gt;gestor<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;arxius&lt;/application&gt; només mostra la barra de carpetes en la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; visualització per carpeta. Vegeu la &lt;xref linkend=<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \&quot;file-roller-view-type-folder\&quot;/&gt; per a més informació.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; S&#39;hauria de pensar si &#39;folderbar&#39; el traduïm com &quot;Barra de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; carpetes&quot; o bé &quot;Barra de carpeta&quot; i estandaritzar-ho.<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Molt bona feina Joan, quan puguis envia de nou la versió<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; corregida.<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gràcies,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; --<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jordi Mas i Hernàndez, HomePage<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.softcatala.org/%7Ejmas/" target="_blank">http://www.softcatala.org/~jmas/</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bloc personal <a href="http://www.softcatala.org/%7Ejmas/bloc/" target="_blank">http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Planeta Softcatalà: <a href="http://www.softcatala.org/planet/" target="_blank">http://www.softcatala.org/planet/</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _______________________________________________<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GNOME mailing list<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; --<br>
&gt; Salut,<br>
&gt; Joan<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
</div></div>gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c"><br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>