Hola,<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;metacity %s\n&quot;<br>&quot;Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n&quot;<br>&quot;This is free software; see the source for copying conditions.\n&quot;<br>
&quot;There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A &quot;<br>&quot;PARTICULAR PURPOSE.\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Metacity %s\n&quot;<br>&quot;Copyright &copy; 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., i d&#39;altres\n&quot;<br>
&quot;Això és programari lliure; vegeu els fonts per a les condicons de còpia.\n&quot;<br>&quot;No hi ha CAP garantia; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT\n&quot;<br>&quot;o ADEQUACIÓ A PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n&quot;<br>
<br>S&#39;hauria de corregir «condicions» (li falta una i)<br><br>&nbsp;msgid &quot;Make X calls synchronous&quot;<br>msgstr &quot;Fes les crides a X síncrones&quot;<br><br>«Fes que les crides a X siguin síncrones»<br><br>msgid &quot;&quot;<br>
&quot;Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the &quot;<br>&quot;window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to &quot;<br>&quot;false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user &quot;<br>
&quot;actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://&quot;<br>&quot;<a href="http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6">bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6</a>.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>
&quot;Moltes accions (p.ex. fer clic a l&#39;àrea del client, moure o canviar la mida &quot;<br>&quot;de la finestra) normalment alcen la finestra com a efecte secundari. &quot;<br>&quot;Establiu aquesta opció a fals, tot i que es desaconsella, per separar &quot;<br>
&quot;l&#39;alçar la finestra de les altres accions i ignorar les solicituds &quot;<br>&quot;d&#39;alçament de les aplicacions. Vegeu <a href="http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi">http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi</a>?&quot;<br>
&quot;id=445447#c6.&quot;<br><br>El «p.ex.» el canviaria per «per exemple,»<br>El fals hauria de ser «false (fals)», no?<br>I a «sol·licituds» li falta la «l·l»<br><br>Salut,<br>Joan<br>