Hola,<br><br>Alguns comentaris:<br><br><br><div><span class="gmail_quote">2008/2/17, Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br><br>el que he vist:<br><br><br> msgid &quot;Set accuracy from 0 to %d numeric places.&quot;<br> msgid_plural &quot;Set accuracy from 0 to %d numeric places.&quot;<br>-msgstr[0] &quot;Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]&quot;<br>
-msgstr[1] &quot;Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]&quot;<br>+msgstr[0] &quot;Estableix la precisió de 0 a %d lloc numèric.&quot;<br>+msgstr[1] &quot;Estableix la precisió de 0 a %d llocs numèrics.&quot;<br>
<br> msgid &quot;Currently set to %d places.&quot;<br> msgid_plural &quot;Currently set to %d places.&quot;<br>-msgstr[0] &quot;&quot;<br>-msgstr[1] &quot;&quot;<br>+msgstr[0] &quot;Actualment establert a %d lloc.&quot;<br>
+msgstr[1] &quot;Actualment establert a %d llocs.&quot;<br><br>-- lloc(s) → posició(ons) ? em sona més natural dir posicions decimals<br>que llocs decimals</blockquote><div><br>Fet, he canviat tots els llocs de la traducció per posició <br>
</div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> msgid &quot;&copy; 1986-2008 The Gcalctool authors&quot;<br>-msgstr &quot;&copy; 1987-2006 Els autors del Gcalctool&quot;<br>
+msgstr &quot;&copy; 1987-2008 Els autors del Gcalctool&quot;<br><br>-- és 1986</blockquote><div><br>Que estrany que canviïn l&#39;any d&#39;inici. Fet<br>&nbsp;</div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;Changing Modes Clears Calculation&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Canviar el mode neteja el càlcul&quot;<br><br>-- el posaria condicional sinó queda molt forçat: Si es canvia el mode<br>es neteja el càlcul</blockquote>
<div><br>Fet <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> msgid &quot;&quot;<br> &quot;When you change modes, the current calculation will be cleared, and<br>
the base &quot;<br> &quot;will be reset to decimal.&quot;<br> msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;%sCanviar el mode neteja el càlcul%s\n&quot;<br>-&quot;\n&quot;<br> &quot;Quan canvieu de mode, el càlcul actual es netejarà i la base es<br>
reiniciarà a &quot;<br> &quot;decimal.&quot;<br><br>-- ... i es reiniciarà la base a decimal?</blockquote><div><br>Fet <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;&quot;<br> &quot;The user interface file %s is missing or unable to be loaded. Please<br>check &quot;<br> &quot;your installation.&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Falta o no es pot carregar el fitxer %s de la interfície<br>
d&#39;usuari. Comproveu la instal·lació.&quot;<br><br>-- el fitxer de la interfície d&#39;usuari %s (el %s al final de la frase)</blockquote><div><br>Fet <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;Reset to _Default (%d)&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Reinicia a la predeterminada (%d)&quot;<br><br><br>-- manca el _</blockquote><div><br>Lapsus <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;Bitwise OR [|]&quot;<br>-msgstr &quot;XOR lògica [x]&quot;<br>+msgstr &quot;XOR lògica [|]&quot;<br><br>-- ieps, sobra un X aquí</blockquote><div><br>Més lapsus <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;Clear displayed value [Escape]&quot;<br>-msgstr &quot;Esborra el valor mostrat&quot;<br>+msgstr &quot;Esborra el valor mostrat [Escapada]&quot;<br><br> msgid &quot;Clr&quot;<br>-msgstr &quot;Clr&quot;<br>+msgstr &quot;Esb&quot;<br>
<br>-- Clear → neteja ? (n&#39;hi ha d&#39;altres si et decideixes a canviar-ho)</blockquote><div><br>He canviat tots els «esborra» per «neteja»<br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 msgid &quot;End group of calculations [)]&quot;<br>-msgstr &quot;Finalitza grup de càlculs&quot;<br>+msgstr &quot;Finalitza grup de càlculs [)]&quot;<br><br>-- Finalitza el grup .. ?</blockquote><div><br>Fet <br></div><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> #. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value">http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value</a><br>
 #: ../glade/gcalctool.glade.h:248<br> msgid &quot;Pv&quot;<br>-msgstr &quot;VA&quot;<br>+msgstr &quot;Pv&quot;<br><br>-- si és «Present Value» en anglès no hauria de ser Valor present en<br>català?</blockquote><div><br>Tens raó, però ho  com vaig dir:<br>
<span style="font-style: italic;">He vist que alguns botons estaven traduïts i altres no, així que hi he
fet una petita revisió. He deixat en original (anglès) aquells que
després apareixen a la pantalla (Ctrm, Fv o Int) i he traduït aquells
que no (Bksp -&gt; Rtcs, Sto -&gt; Desa o Exch -&gt; Inter).</span><br></div>Així que ho deixo a «Fv» per mantenir la coherència botó-pantalla.<br><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 #. Random number<br> #: ../glade/gcalctool.glade.h:252<br> msgid &quot;Rand&quot;<br>-msgstr &quot;Aleatori&quot;<br>+msgstr &quot;Rand&quot;<br><br>-- aleatori (abreviat però)?</blockquote><div><br>El mateix que el comentari anterior <br>
</div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> msgid &quot;Rate&quot;<br>-msgstr &quot;Taxa&quot;<br>+msgstr &quot;Rate&quot;<br>
<br>-- no t&#39;agradava com estava abans?</blockquote><div><br>Idem<br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> #: ../glade/gcalctool.glade.h:267<br>
-#, fuzzy<br> msgid &quot;Remove rightmost character from displayed value [Backspace]&quot;<br>-msgstr &quot;Elimina l&#39;element situat més a la dreta del valor mostrat&quot;<br>+msgstr &quot;Elimina l&#39;element situat més a la dreta del valor mostrat<br>
[Retrocés]&quot;<br><br>-- Suprimeix ?</blockquote><div><br>Fet <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> #: ../glade/gcalctool.glade.h:276<br>
-#, fuzzy<br> msgid &quot;Set accuracy from 0 to 9 numeric places [A]&quot;<br>-msgstr &quot;Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]&quot;<br>+msgstr &quot;Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [A]&quot;<br>
<br> #: ../glade/gcalctool.glade.h:289<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;Shift displayed value 1-15 places to the left [&lt;]&quot;<br>-msgstr &quot;Mou el valor mostrat d&#39;1 a 15 llocs a l&#39;esquerra&quot;<br>+msgstr &quot;Desplaça el valor mostrat d&#39;1 a 15 llocs a l&#39;esquerra [&lt;]&quot;<br>
<br> #: ../glade/gcalctool.glade.h:290<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;Shift displayed value 1-15 places to the right [&gt;]&quot;<br>-msgstr &quot;Mou el valor mostrat d&#39;1 a 15 llocs a la dreta&quot;<br>+msgstr &quot;Desplaça el valor mostrat d&#39;1 a 15 llocs a la dreta [&gt;]&quot;<br>
<br>-- posicions?</blockquote><div><br>Fets <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">-#, fuzzy<br> msgid &quot;Start group of calculations [(]&quot;<br>
-msgstr &quot;Inicia grup de càlculs&quot;<br>+msgstr &quot;Inicia grup de càlculs [(]&quot;<br><br>-- Inicia un grup .. ?</blockquote><div><br>Fet <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
 #~ msgid &quot;Logical XOR&quot;<br>-#~ msgstr &quot;O exclusiu lògic&quot;<br>+#~ msgstr &quot;XOR exclusiu lògic&quot;<br><br> #~ msgid &quot;Logical XNOR&quot;<br>-#~ msgstr &quot;NO exclusiu lògic&quot;<br>+#~ msgstr &quot;XNOR exclusiu lògic&quot;<br>
<br>-- sense l&#39;«exclusiu»</blockquote><div><br>I finalment, fet.<br><br>Ja hem diràs què et sembla.<br><br>Salut,<br>Joan</div></div>