Hola,<br><br>Alguns suggeriments:<br><br>msgid &quot;Invalid hostname&quot;<br>- msgstr &quot;Nom de l&#39;ordinador no és vàlid&quot;<br>+ msgstr &quot;Nom de l&#39;ordinador no vàlid&quot;<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Odd character &#39;%s&#39;, expected an open quote mark after the equals sign when &quot;<br>
&quot;giving value for attribute &#39;%s&#39; of element &#39;%s&#39;&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;S&#39;ha trobat un caràcter estrany «%s». S&#39;esperaven unes cometes d&#39;obertura &quot;<br>- &quot;després de «=» en donar valor a l&#39;atribut «%s» de l&#39;element «%s»&quot;<br>
+ &quot;després del signe «=» en donar valor a l&#39;atribut «%s» de l&#39;element «%s»&quot;<br><br>msgid &quot;Element &#39;%s&#39; was closed, no element is currently open&quot;<br>- msgstr &quot;L&#39;element «%s» ja està tancat. Actualment no hi ha cap element obert&quot;<br>
+ msgstr &quot;L&#39;element «%s» estava tancat. Actualment no hi ha cap element obert&quot;<br><br>msgid &quot;Element &#39;%s&#39; was closed, but the currently open element is &#39;%s&#39;&quot;<br>- msgstr &quot;L&#39;element «%s» ja està tancat. L&#39;element obert actualment és «%s»&quot;<br>
+ msgstr &quot;L&#39;element «%s» estava tancat. L&#39;element obert actualment és «%s»&quot;<br><br>msgid &quot;case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here&quot;<br>- msgstr &quot;aquí no es permeten els escapaments&quot;<br>
+ msgstr &quot;aquí no es permeten els escapaments (\\l, \\L, \\u, \\U)&quot;<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>
- &quot;«\\g» no és seguit per un nom entre claus o un nombre diferent de zero entre &quot;<br>- &quot;claus&quot;<br>+ &quot;«\\g» no és seguit per un nom entre claus o un nombre opcional diferent de zero &quot;<br>+ &quot;entre claus&quot;<br>
<br>msgid &quot;code overflow&quot;<br>- msgstr &quot;desbordament de codi&quot;<br>+ msgstr &quot;desbordament del codi&quot;<br><br>msgid &quot;Invalid string in argument vector at %d: %s&quot;<br>- msgstr &quot;La cadena en el vectors d&#39;argument no és vàlida a %d: %s&quot;<br>
+ msgstr &quot;La cadena en els vectors d&#39;argument no és vàlida a %d: %s&quot;<br><br>msgid &quot;Key file contains key &#39;%s&#39; which has value that cannot be interpreted.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>- &quot;El fitxer de claus conté la clau «%s» que té un valor que no interpretable.&quot;<br>
+ &quot;El fitxer de claus conté la clau «%s» que té un valor que no és interpretable.&quot;<br><br>msgid &quot;Invalid symlink value given&quot;<br>- msgstr &quot;El valor donar per a l&#39;enllaç simbòlic no és vàlid&quot;<br>
+ msgstr &quot;El valor donat per a l&#39;enllaç simbòlic no és vàlid&quot;<br><br>msgid &quot;Enumerator is closed&quot;<br>- msgstr &quot;L&#39;enumerador és tancat&quot;<br>+ msgstr &quot;L&#39;enumerador està tancat&quot;<br>
<br>msgid &quot;Unable to create trashing info file: %s&quot;<br>- msgstr &quot;No s&#39;ha pogut crear el fitxer d&#39;informació de moure a la paperera: %s&quot;<br>+ msgstr &quot;No s&#39;ha pogut crear el fitxer d&#39;informació d&#39;enviar a la paperera: %s&quot;<br>
<br>a tot arreu utilitzes &quot;enviar a la paparera&quot;<br><br>msgid &quot;Error stating file &#39;%s&#39;: %s&quot;<br>- msgstr &quot;S&#39;ha produït un executar la funció «stat()» en el fitxer «%s»: %s&quot;<br>+ msgstr &quot;S&#39;ha produït un error en executar la funció «stat()» en el fitxer «%s»: %s&quot;<br>
<br>msgid &quot;Error removing old backup link: %s&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>- &quot;S&#39;ha produït un error en suprimir l&#39;enllaç de còpia de seguretat vell: %s&quot;<br>+ &quot;S&#39;ha produït un error en suprimir l&#39;enllaç de còpia de seguretat antic: %s&quot;<br>
<br>S&#39;han de canviar alguns unix per UNIX<br><br>Salut,<br>Joan<br>