Bones,<br><br>He fet algunes correccions més al fitxer. Envio el .po amb totes les correccions ja fetes, que també incloc a continuació.<br><br>
Es veu que ara mateix no podem pujar el fitxer perquè hi ha algun error i ens hem de posar en contacte amb l&#39;autor de l&#39;aplicació, l&#39;Alex Graveley...<br><br>Bona feina!<br><br>&quot;activates with a double click, and \&quot;nautilus\&quot; to follow Nautilus&#39; click &quot;
<br>&nbsp;&quot;policy.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Determina com gestionar els clicks dels elements a Gimmie. Les següents &quot;<br>-&quot;opcions són disponibles: \&quot;single\&quot; activa elements amb un senzill click, &quot;
<br>-&quot;\&quot;double\&quot; les activa amb un doble click, i \&quot;nautilus\&quot; per seguir la &quot;<br>-&quot;política de clics de Nautilus.&quot;<br>+&quot;Determina com gestionar els clics dels elements al Gimmie. Les següents &quot;
<br>+&quot;opcions són disponibles: «single» activa elements amb un sol clic, &quot;<br>+&quot;«double» les activa amb un doble clic, i «nautilus» segueix la &quot;<br>+&quot;política de clics del Nautilus.&quot;<br>&nbsp;<br>
&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:4<br>&nbsp;msgid &quot;Display \&quot;Computer\&quot; topic&quot;<br>-msgstr &quot;Mostra el tema \&quot;Computer\&quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Mostra el tema «Computer»&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:5
<br>&nbsp;msgid &quot;Display Library topic&quot;<br>@@ -62,27 +62,27 @@<br>&nbsp;&quot;Each topic in Gimmie has an associated color. This key determines if the &quot;<br>&nbsp;&quot;color is displayed in panel buttons.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;
<br>-&quot;Cada topic a Gimmie té un color associat. Aquesta clau determina si &quot;<br>-&quot;es mostra el color al panell de botons.&quot;<br>+&quot;Al Gimmie, cada tema té un color associat. Aquesta clau determina si &quot;
<br>+&quot;es mostra el color al quadre de botons.&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:10<br>&nbsp;msgid &quot;Include the \&quot;Computer\&quot; topic in this applet&#39;s list of topics.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;
<br>-&quot;Inclou el tema \&quot;Computer\&quot; en aquesta llista de topics de la miniaplicació&quot;<br>+&quot;Inclou el tema «Computer» en aquesta llista de temes de la miniaplicació&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:11
<br>&nbsp;msgid &quot;Include the Library topic in this applet&#39;s list of topics.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Inclou el topic Biblioteca en aquesta llista de topics de la miniaplicació&quot;<br>+&quot;Inclou el tema Biblioteca en aquesta llista de temes de la miniaplicació&quot;
<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:12<br>&nbsp;msgid &quot;Include the People topic in this applet&#39;s list of topics.&quot;<br>-msgstr &quot;Inclou el topic Gent en aquesta llista de topics de la miniaplicació&quot;<br>
+msgstr &quot;Inclou el tema Gent en aquesta llista de temes de la miniaplicació&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:13<br>&nbsp;msgid &quot;Include the Programs topic in this applet&#39;s list of topics.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;
<br>-&quot;Inclou el topic Programes en aquesta llista de topics de la miniaplicació&quot;<br>+&quot;Inclou el tema Programes en aquesta llista de temes de la miniaplicació&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/gimmie.schemas.in.h:14
<br>&nbsp;msgid &quot;&quot;<br>@@ -91,8 +91,8 @@<br>&nbsp;&quot;names, and \&quot;both\&quot; to include both.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>&nbsp;&quot;Estableix com es mostraran els botons de la miniaplicació. Les següents &quot;<br>
-&quot;opcions són disponibles: \&quot;icons\&quot; per mostrar nomes icones Topic, \&quot;text\&quot; &quot;<br>-&quot;per mostrar només noms de Topic, i \&quot;both\&quot; per incloure ambdues.&quot;<br>+&quot;opcions són disponibles: «icons» per a mostrar nomes icones de Tema, «text» &quot;
<br>+&quot;per a mostrar només noms de Tema, i «both» per incloure ambdues.&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../data/GNOME_GimmieApplet.xml.h:1<br>&nbsp;msgid &quot;_About&quot;<br>@@ -362,11 +362,11 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_documents.py:411
<br>&nbsp;msgid &quot;Open the deleted files trashcan&quot;<br>-msgstr &quot;Obre els fitxers borrats de la paperera&quot;<br>+msgstr &quot;Obre els fitxers suprimits de la paperera&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_documents.py:423
<br>&nbsp;msgid &quot;View printers available for document printing&quot;<br>-msgstr &quot;Visualitza les impressores disponibles per imprimir documents&quot;<br>+msgstr &quot;Visualitza les impressores disponibles per a imprimir documents&quot;
<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_documents.py:444 ../gimmie/gimmie_prefs.py:73<br>&nbsp;msgid &quot;Library&quot;<br>@@ -383,11 +383,11 @@<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_gaim.py:101<br>&nbsp;#, python-format<br>&nbsp;msgid &quot;Idle since %s&quot;
<br>-msgstr &quot;Ociós des de %s&quot;<br>+msgstr &quot;Inactiu des de %s&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_gaim.py:104<br>&nbsp;msgid &quot;Idle&quot;<br>-msgstr &quot;Ociós&quot;<br>+msgstr &quot;Inactiu&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_gaim.py:106 ../gimmie/gimmie_people.py:86
<br>&nbsp;msgid &quot;Away&quot;<br>@@ -465,7 +465,7 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_logout.py:81<br>&nbsp;msgid &quot;Log out of this computer now?&quot;<br>-msgstr &quot;Voleu sortir del vostre ordinador?&quot;<br>+msgstr &quot;Voleu sortir de l&#39;ordinador?&quot;
<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_logout.py:85<br>&nbsp;msgid &quot;_Log Out&quot;<br>@@ -503,7 +503,7 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_people.py:127<br>&nbsp;msgid &quot;Add a new contact person&quot;<br>-msgstr &quot;Afegeix una nova persona de contacte&quot;
<br>+msgstr &quot;Afegeix una persona de contacte nova&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_people.py:147<br>&nbsp;msgid &quot;Set your online status&quot;<br>@@ -563,7 +563,7 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_prefs.py:81<br>&nbsp;msgid &quot;Topics&quot;
<br>-msgstr &quot;Topics&quot;<br>+msgstr &quot;Temes&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:89<br>&nbsp;msgid &quot;Notes&quot;<br>@@ -571,7 +571,7 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:93<br>&nbsp;msgid &quot;Create New Note&quot;
<br>-msgstr &quot;Crea una nova nota&quot;<br>+msgstr &quot;Crea una nota nova&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:94<br>&nbsp;msgid &quot;Make a new Tomboy note&quot;<br>@@ -611,7 +611,7 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_topicwin.py:188
<br>&nbsp;msgid &quot;Show timeline&quot;<br>-msgstr &quot;Mostra línia temporal&quot;<br>+msgstr &quot;Mostra la línia temporal&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_topicwin.py:1182<br>&nbsp;msgid &quot;Set the zoom level&quot;<br>@@ -695,7 +695,7 @@
<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_trash.py:303<br>&nbsp;#, python-format<br>&nbsp;msgid &quot;%d of the selected items cannot be moved to the Trash&quot;<br>-msgstr &quot;%d dels elements seleccionats no es poden moure a la Paperera&quot;<br>
+msgstr &quot;%d dels elements seleccionats no es poden moure a la paperera&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/gimmie_trash.py:313<br>&nbsp;msgid &quot;_Delete&quot;<br>@@ -731,4 +731,4 @@<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../gimmie/traymanager/eggtraymanager.c:147
<br>&nbsp;msgid &quot;The orientation of the tray.&quot;<br>-msgstr &quot;La orientació de la safata.&quot;<br>+msgstr &quot;L&#39;orientació de la safata.&quot;<br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/8/24, Xavier Conde Rueda &lt;
<a href="mailto:xavi.conde@gmail.com">xavi.conde@gmail.com</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Hola Francesc,<br>
<br>El 23/08/07, Francesc Vilches &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">francesc.vilches@gmail.com</a>&gt; ha escrit:<br>&gt; El segon al que m&#39;havia compromès.<br><br> &quot;PO-Revision-Date: 2007-03-19 08:29+0100\n&quot;
<br><br>-- has d&#39;actualitzar la data<br><br> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:2<br> msgid &quot;Click policy&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Política de pulsació&quot;<br><br>-- del clic<br><br> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:3
<br> msgid &quot;&quot;<br>@@ -31,48 +32,54 @@<br> &quot;activates with a double click, and \&quot;nautilus\&quot; to follow Nautilus&#39; click &quot;<br> &quot;policy.&quot;<br> msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;Determina cóm manegar els clicks dels elements a Gimmie. Les
<br>següents opcions son &quot;<br>+&quot;suportades: \&quot;sencilla\&quot; activa elements amb un senzill click, \&quot;doble\&quot; &quot;<br>+&quot;les activa amb un doble click, i \&quot;nautilus\&quot; per seguir les
<br>polítiques de click &quot;<br>+&quot;de Nautilus.&quot;<br><br>-- Determina com gestionar els clics...<br>-- son suportades: són disponibles (l&#39;ús de suportar no és correcte),<br>-- &quot;single&quot;, &quot;double&quot; i &quot;nautilus&quot; no s&#39;han de traduir perquè són els
<br>valors de les claus de registre, i aquests valors no es tradueixen.<br>-- política de clicks-&gt; clics<br><br>#: ../data/gimmie.schemas.in.h:4<br>msgid &quot;Display \&quot;Computer\&quot; topic&quot;<br>msgstr &quot;Mostrar el tema \&quot;equip\&quot;&quot;
<br><br>-- computer -&gt; Ordinador<br><br>#: ../data/gimmie.schemas.in.h:9<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Each topic in Gimmie has an associated color. This key determines if the &quot;<br>&quot;color is displayed in panel buttons.&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Cada topic a Gimmie té un color associat. Aquesta clau determina si el &quot;<br>&quot;color és mostrat al panell de botons.&quot;<br><br>-- si el color és mostrat -&gt; si es mostra el color
<br><br>#: ../data/gimmie.schemas.in.h:14<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Set how this applet&#39;s buttons are displayed. The following options are &quot;<br>&quot;supported: \&quot;icons\&quot; to show only Topic icons, \&quot;text\&quot; to show only Topic &quot;
<br>&quot;names, and \&quot;both\&quot; to include both.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Mostra com es mostraran els botons de la miniaplicació. Les següents<br>opcions son &quot;<br>&quot;suportades: \&quot;icones\&quot; per mostrar nomes icones Topic, \&quot;text\&quot; per
<br>mostrar només &quot;<br>&quot; noms de Topic, i \&quot;ambdues\&quot; per incloure ambues.&quot;<br><br>-- Estableix com es mostraran...<br>-- son suportades: són disponibles<br>-- icons, text, both no es tradueixen<br>
-- ambues -&gt; ambdues<br><br>#: ../data/GNOME_GimmieApplet.xml.h:2<br>msgid &quot;_Preferences&quot;<br>msgstr &quot;_Preferencies&quot;<br><br>-- Preferències<br><br>#: ../gimmie/gimmie_applications.py:367<br>msgid &quot;Show Desktop&quot;
<br>msgstr &quot;Mostra Escriptori&quot;<br><br>-- Mostra l&#39;escriptori<br>-- Les regles de capitalització en català són diferents a les de<br>l&#39;anglés, per això és escriptori i no Escriptori. En general, a les<br>
traduccions fem servir les mateixes regles que en l&#39;escriptura normal<br>(majúscula despres de punt o si és nom propi).<br><br> #: ../gimmie/gimmie_computer.py:621<br> msgid &quot;Change the network location&quot;<br>
-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Canvia la localitzció de la xarxa&quot;<br><br>-- localització o ubicació<br><br> #: ../gimmie/gimmie_computer.py:688<br> msgid &quot;Preferences &amp; Administration&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;
<br>+msgstr &quot;Preferències i Administració&quot;<br><br>-- Administració -&gt; administració<br><br> #: ../gimmie/gimmie_documents.py:411<br> msgid &quot;Open the deleted files trashcan&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>
+msgstr &quot;Obre els arxius borrats de la paperera&quot;<br><br>-- file -&gt; fitxer<br>-- arxiu: ho fem servir per referirnos a fitxers que contenten fitxers<br>(arxiu zip, arxiu rar...)<br><br> #: ../gimmie/gimmie_prefs.py:38
<br> msgid &quot;Topic _button labels:&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Etiquetes dels _botons de tema&quot;<br><br>-- dos punts<br><br>Bona feina! Siusplau, envia la traducció corregida ben aviat.<br><br>--
<br>Google talk/Jabber: xavi.conde a <a href="http://gmail.com">gmail.com</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org
</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>