Torno a pujar el libgnetwork que el msgfmt es queixava.......<br><br><br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/9/6, Francesc Vilches &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">francesc.vilches@gmail.com</a>&gt;:
</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Arreglat !<br><br>Adjunto els últims canvis proposats.<br><br><br><div><span class="gmail_quote">
2007/9/4, gil forcada &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">gilforcada@guifi.net</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div><span class="e" id="q_114dc6e6834c01c2_1">
bones,<br><br>algunes correccions:<br><br><br>msgid &quot;The file at \&quot;%s\&quot; is not a local networking server.&quot;<br>msgstr &quot;L&#39;arxiu a «%s» no és un servidor de xarxa local&quot;<br><br>-- File →&nbsp;&nbsp;Fitxer (arxiu seria archive en anglès)
<br>-- falta el punt final<br><br>msgid &quot;The credentials given to the local server at \&quot;%s\&quot; are not<br>valid.&quot;<br>msgstr &quot;Les credencials donades al servidor local a «%s» no són<br>vàlides.&quot;
<br><br>-- normalment girem la frase: No són vàlides les credencials ....<br><br>msgid &quot;There was an error reading data from the local socket \&quot;%s\&quot;.&quot;<br>msgstr &quot;S&#39;ha produit un error al llegir dades del sòcol local&quot;
<br><br>-- produït<br>-- en llegir ( és en + infinitiu)<br><br>msgid &quot;There was an error sending data to the local socket at \&quot;%s\&quot;.&quot;<br>msgstr &quot;S&#39;ha produït un error a l&#39;enviar dades al sòcol local a «%s».&quot;
<br><br>-- el mateix que abans: .... error en enviar ...<br><br> msgid &quot;Authentication Flags&quot;<br> msgstr &quot;Tipus d&#39;autenticació&quot;<br><br>-- Flags →&nbsp;&nbsp;Senyaladors<br><br> msgid &quot;The types of authentication to perform on this socket.&quot;
<br> msgstr &quot;Quin tipus d&#39;autenticació SSL s&#39;ha de realitzar en aquesta<br>connexió.&quot;<br><br>-- Els tipus d&#39;autenticació a realitzar en aquest sòcol.<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The credentials structure to use when authenticating this connection
<br>(sent &quot;<br>&quot;to local servers for outgoing sockets, used to verify clients for<br>incoming &quot;<br>&quot;sockets).&quot;<br>msgstr &quot;L&#39;estructura de les credencials a usar quan s&#39;autentica aquesta
<br>connexió &quot;<br>&quot;(enviada als servidors locals per les connexións de sortida, usades per<br>verificar clients &quot;<br>&quot;per a connexions entrants).&quot;<br><br>-- a usar → a utilitzar<br>-- connexions (sense accent) i seria sòcols (sockets) 2 vegades el
<br>sòcols<br>-- usades →&nbsp;&nbsp;utilitzades<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The socket file descriptor. Useful mainly for GNetworkLocalServer and &quot;<br>&quot;subclasses.&quot;<br>msgstr &quot;El descriptor de fitxer del sòcol. L&#39;usa principalment &quot;
<br>&quot;GNetworkUnixServer i subclasses.&quot;<br><br>-- utilitza<br><br>msgid &quot;Credentials structure sent to the server or received from a<br>client.&quot;<br>msgstr &quot;Estructura de credencials enviades al servidor o rebudes del
<br>client.&quot;<br><br>-- ...o rebudes d&#39;un client.<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;A value array of open socket file descriptors, used to allow clients<br>access &quot;<br>&quot;to files over a networking socket on Unix.&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Un vector de descriptors d&#39;arxiu de sòcols oberts, usats per a permetre<br>accessos &quot;<br>&quot;de clients a fitxers a través d&#39;un sòcol de xarxa Unix.&quot;<br><br>-- Un vector de valors de descriptors de fitxers de sòcols obert,
<br>utilitzats per a permetre accedir els clients a ...<br><br>msgid &quot;An open file descriptor.&quot;<br>msgstr &quot;El descriptor de fitxer obert.&quot;<br><br>-- Un descriptor ..<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The connection to %s could not be completed because an error occurred
<br>inside &quot;<br>&quot;the GNetwork library.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;No s&#39;ha pogut completar la connexió a %s perquè ha succeït un error<br>dins de &quot;<br>&quot;la biblioteca GNetwork.&quot;<br><br>

-- s&#39;ha produït<br><br> msgid &quot;The socket on port %u could not be made asynchronous.&quot;<br> msgstr &quot;El sòcol en el port %u no pot ser asíncron.&quot;<br><br>-- No s&#39;ha pogut crear el sòcol en el port %u asíncron.
<br><br> msgid &quot;The socket could not be made asynchronous.&quot;<br> msgstr &quot;El sòcol no pot ser asíncron.&quot;<br><br>-- tres quarts del mateix que en l&#39;anterior.<br><br>bona feina!!<br><br>salut!<br><br>
El dt 04 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na Francesc Vilches va
<br>escriure:<br>&gt; Un altre per revisar....<br>&gt;<br>&gt; Salutacions,<br>&gt; Francesc.<br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; GNOME mailing list<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">

GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">
guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">
http://gil.badall.net</a><br><br></span></div>_______________________________________________
<span class="q"><br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br><br></span></blockquote></div><br>
<br clear="all"></blockquote></div><br>