Ufff.........ha costat però crec que no m&#39;he deixat res.<br>Aquí teniu aplicades les últimes correccions proposades.......<br><br>dubtes........<br><br>- La traducció de tooltip per consell flotant / CONSELL..... en l&#39;anterior traducció del Josep hi ha un comentari al respecte.....què deixem?
<br><br>#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Suprimeix l&#39;acció sense demanar confirmació ni que sigui possible restaurar-&quot;
<br>&quot;la.&quot;<br><br>-- sense demanar confirmació ni oferir la possibilitat de recuperar-se&#39;n.<br><br>No seria recuperal-la (l&#39;acció).<br><br>Auuuuu, bona nit. Que la dona ja crida. :-)<br>Francesc.<br><br><br>
<br><div><span class="gmail_quote">2007/9/5, gil forcada &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">gilforcada@guifi.net</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones Francesc,<br><br>#, no-c-format<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;&lt;b&gt;%M&lt;/b&gt;: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with<br>their &quot;<br>&quot;full paths&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;&lt;b&gt;%M&lt;/b&gt;: llista separada per espais dels fitxers/carpetes
<br>seleccionades &quot;<br>&quot;amb el seu camí complet&quot;<br><br>-- si poses seleccionades hauries de posar «de les» abans per mantenir<br>la coherència<br><br><br>msgid &quot;&lt;b&gt;%U&lt;/b&gt;: username of the GnomeVFS URI&quot;
<br>msgstr &quot;&lt;b&gt;%U&lt;/b&gt;: nom d&#39;usuari de la URI del GnomeVFS&quot;<br><br>msgid &quot;&lt;b&gt;%h&lt;/b&gt;: hostname of the GnomeVFS URI&quot;<br>msgstr &quot;&lt;b&gt;%h&lt;/b&gt;: nom de l&#39;ordinador de la URI del GnomeVFS&quot;
<br><br>msgid &quot;&lt;b&gt;%s&lt;/b&gt;: scheme of the GnomeVFS URI&quot;<br>msgstr &quot;&lt;b&gt;%s&lt;/b&gt;: l&#39;esquema de la URI del GnomeVFS&quot;<br><br>-- URI és masculí<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;&lt;b&gt;%m&lt;/b&gt;: space-separated list of the basenames of the selected\n&quot;
<br>&quot;file(s)/folder(s)&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;&lt;b&gt;%m&lt;/b&gt;: llista separada per espais dels noms base dels fitxers o<br>carpetes &quot;<br>&quot;seleccionades&quot;<br><br>-- en el msgid hi ha un salt de línia (el \n) també l&#39;has de posar, cada
<br>línia pot fer com a màxim 80 caràcters, després d&#39;aquests has de saltar<br>de línia<br><br>msgid &quot;&lt;b&gt;Appears if file matches&lt;/b&gt;&quot;<br>msgstr &quot;&lt;b&gt;Apareix si el fitxer coincideix&lt;/b&gt;&quot;
<br><br>-- ...el fitxer hi coincideix ?<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;&lt;span weight=\&quot;bold\&quot; size=\&quot;larger\&quot;&gt;place primary text here&lt;/span&gt;\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;place secondary text here&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;&lt;span weight=\&quot;bold\&quot; size=\&quot;larger\&quot;&gt;poseu el text primari<br>aquí&lt;/span&gt;\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;poseu el text secundari aquí&quot;<br><br>-- més que text primari, principal en tot cas, ja que a més poses
<br>l&#39;altre com a secundari ;)<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;A string with wildcards (? or *) that will be used to match the<br>filenames. &quot;<br>&quot;You can set several filename patterns by separating them with a
<br>semi-colon &quot;<br>&quot;(;).&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Una cadena amb comodins (? o *) que s&#39;utilitzarà per a fer coincidir<br>noms de &quot;<br>&quot;fitxer. Podeu establir diferents patrons separant-los per punts i comes
<br>(;).&quot;<br><br>-- ...per a fer coincidir amb els noms de fitxers.<br>-- ...separant-los per punt i coma<br><br>&quot;A string with wildcards (? or *) that will be used to match the<br>mimetypes of &quot;<br>&quot;files. You can set several mimetype patterns by separating them with a
<br>semi-&quot;<br>&quot;colon (;).&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Una cadena amb comodí (? o *) que s&#39;utilitzarà per a fer coincidir<br>tipus &quot;<br>&quot;mime de fitxers. Podeu establir diferents patrons separant-los per
<br>punts i &quot;<br>&quot;comes (;).&quot;<br><br>-- comodins (amb plural)<br>-- ...a fer coincidir amb els tipus mime dels fitxers.<br>-- ...separant-los per punt i coma<br><br>msgid &quot;Click to add a new scheme.&quot;
<br>msgstr &quot;Feu clic per afegir un esquema nou.&quot;<br><br>-- per a afegir (falta una «a»)<br><br>msgid &quot;Click to choose a command from the file chooser dialog.&quot;<br>msgstr &quot;Feu clic per escollir una ordre del diàleg per a escollir
<br>fitxers.&quot;<br><br>-- per a escollir<br>-- diàleg de selecció de fitxers<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon<br>from &quot;<br>&quot;the drop-down list.&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Feu clic per escollir una icona personalitzada d&#39;un fitxer, en comptes<br>de &quot;<br>&quot;les icones preestablertes de la llista desplegable.&quot;<br><br>-- per a escollir<br>-- ...personalitzada des d&#39;un fitxer
<br><br>msgid &quot;Click to remove the selected scheme.&quot;<br>msgstr &quot;Feu clic per suprimir l&#39;esquema seleccionat.&quot;<br><br>-- per a suprimir<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Click to toggle the display of the list of special tokens you can use
<br>in the &quot;<br>&quot;parameter field.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Feu clic per veure una llista d&#39;elements especials que podeu utilitzar<br>en el &quot;<br>&quot;camp per a paràmetres.&quot;<br><br>-- per a commutar la visualització de la llista dels elements
<br>-- parameter field → camp de paràmetres<br><br><br>msgid &quot;Import new configurations&quot;<br>msgstr &quot;Importa noves configuracions&quot;<br><br>-- configuracions noves<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Manage importation of external action configurations and exportation of
<br>&quot;<br>&quot;existing actions.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Gestiona la importació de configuracions d&#39;accions exteriors, i<br>l&#39;exportació &quot;<br>&quot;d&#39;accions existents.&quot;<br><br>-- ...d&#39;accions externes
<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Nautilus Actions Configuration Tool\n&quot;<br>&quot;Application to configure Nautilus Action extension&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Eina de configuració de les accions del Nautilus\n&quot;
<br>&quot;Una aplicació per a configurar l&#39;extensió accions del Nautilus&quot;<br><br>-- d&#39;accions del Nautilus<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Parameters that will be sent to the program. Click on the &#39;Legend&#39;
<br>button to &quot;<br>&quot;see the different replacement tokens.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Paràmetres que es passaran al programa. Feu clic al botó «Llegenda» per<br>&quot;<br>&quot;veure els diferents elements de substitució.&quot;
<br><br>-- per a veure<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Select the folder you want your config to be saved in. This folder must<br>&quot;<br>&quot;exist.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Seleccioneu la carpeta on vulgueu desar la vostra configuració. La
<br>carpeta &quot;<br>&quot;ha d&#39;existir.&quot;<br><br>-- vulgueu → voleu (reemplaça-ho a totes les ocurrències que trobis)<br>-- el «vostra» sobre<br><br>#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
<br>#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78<br>msgid &quot;The GNOME Translation Project &lt;<a href="mailto:gnome-i18n@gnome.org">gnome-i18n@gnome.org</a>&gt;&quot;<br>msgstr &quot;Francesc Vilches Batet &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">
francesc.vilches@gmail.com</a>&gt;, 2007.&quot;<br><br>-- també hi hauries de posar a en Josep i aquí no i cal l&#39;any<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The command that will be launched by selecting the action in Nautilus
<br>popup &quot;<br>&quot;menu.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;L&#39;ordre que s&#39;executarà en seleccionar l&#39;acció del Nautilus del menú &quot;<br>&quot;emergent.&quot;<br><br>-- l&#39;acció del menú emergent del Nautilus
<br><br>msgid &quot;<a href="http://test.example.net">test.example.net</a>&quot;<br>msgstr &quot;<a href="http://test.example.net">test.example.net</a>&quot;<br><br>-- exemple<br><br>msgid &quot;Set it if the selection can contain files&quot;
<br>msgstr &quot;Establert si la selecció pot contenir fitxers&quot;<br><br>(tan aquest com la resta que són semblants)<br>-- Set it → Estableix-lo<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The path of the file where to save the new GConf schema definition file
<br>&quot;<br>&quot;[default: /tmp/config_UUID.schemas]&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;El camí del fitxer on desar el nou fitxer de definicions de l&#39;esquema<br>del &quot;<br>&quot;GConf [predeterminat: /tmp/config_UUID.schemas]&quot;
<br><br>-- el «nou» va al final<br><br>#, c-format<br>msgid &quot;Can&#39;t write data in file %s\n&quot;<br>msgstr &quot;No es pot escriure dades al fitxer %s\n&quot;<br><br>-- en el fitxer<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu
<br>when &quot;<br>&quot;the selection matches the appearance condition settings&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;L&#39;etiqueta de l&#39;element del menú que apareixerà en el menú emergent del<br>&quot;<br>&quot;Nautilus, quan la selecció coincideixi amb les condicions dels
<br>paràmetres &quot;<br>&quot;d&#39;aparença&quot;<br><br>-- sobra la coma (el mateix per les dues cadenes del mateix estil que<br>aquesta)<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The field is here to give the user a human readable name for a profile
<br>in &quot;<br>&quot;the Nact interface. If not set there will be a default auto generated<br>string &quot;<br>&quot;set by default&quot;<br>msgstr &quot;Aquest camp és aquí per donar a l&#39;usuari un nom entenedor per al
<br>perfil &quot;<br>&quot;dins l&#39;interfície d&#39;accions de Nautilus. Si no s&#39;indica aquí, es<br>generarà &quot;<br>&quot;automàticament una cadena predeterminada&quot;<br><br>-- quan hi ha cadenes de més d&#39;una línia no es posa text al costat del
<br>msgstr (mira com està fet a la resta de cadenes)<br><br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Els paràmetres de l&#39;ordre en iniciar, quan l&#39;usuari seleccioni<br>l&#39;element del &quot;<br>&quot;menú emergent del Nautilus.\n&quot;
<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;Els paràmetres poden contenir alguns elements especials que el Nautilus<br>&quot;<br>&quot;substituirà abans d&#39;executar l&#39;ordre:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;%d : carpeta base dels fitxers seleccionats\n&quot;
<br>&quot;%f : el nom del fitxer seleccionat, o el primer si n&#39;hi ha més d&#39;un\n&quot;<br>&quot;%m : llista separada per espais de les bases dels noms de<br>fitxer/carpetes &quot;<br>&quot;seleccionades(s)\n&quot;<br>
&quot;%M : llista separada per espais dels fitxers/carpetes seleccionades amb<br>el &quot;<br>&quot;seu camí complet\n&quot;<br>&quot;%u : URI del gnome-vfs\n&quot;<br>&quot;%s : esquema de la URI del GnomeVFS\n&quot;<br>
&quot;%h : nom de l&#39;ordinador de la URI del GnomeVFS\n&quot;<br>&quot;%U : nom d&#39;usuari de la URI de GnomeVFS/%s\n&quot;<br>&quot;%% : un símbol de tant per cent&quot;<br><br>-- URI és masculí i bàsicament com que aquesta cadena es ajuntar les que
<br>hi ha per separat mira que coincideixin amb les correccions que ja t&#39;he<br>fet més amunt<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this<br>key to &quot;<br>
&quot;&#39;true&#39;. If you also want, for example &#39;*.jpg&#39; to match &#39;photo.JPG&#39;, set<br>&quot;<br>&quot;&#39;false&#39;&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Si necessiteu coincidir un nom de fitxer de manera que les majúscules i
<br>&quot;<br>&quot;minúscules es distingeixin, establiu aquesta clau a «cert». Si per<br>exemple &quot;<br>&quot;voleu que |*.jpg» coincideixi amb «foto.JPG», aleshores establiu-la a<br>«fals».&quot;<br><br>-- Si necessiteu fer coincidir
<br>-- suposo que se&#39;t va colar la | i anaves a posar-hi una « oi? :)<br><br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Aquí hi ha les combinacions vàlides:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;«isfile» és cert i «isdir» és fals: la selecció només pot contenir
<br>fitxers\n&quot;<br>&quot;«isfile» és fals i «isdir» és cert: la selecció només pot contenir<br>carpetes\n&quot;<br>&quot;«isfile» és cert i «isdir» és cert: la selecció pot contenir fitxers i<br>&quot;<br>&quot;carpetes\n&quot;
<br>&quot;«isfile» és fals i «isdir» és fals: la combinació no és vàlida (la<br>vostra &quot;<br>&quot;configuració no apareixerà mai)&quot;<br><br>-- Les combinacions vàlides són:<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;If you need one or more files or folders to be selected, set this key
<br>to &quot;<br>&quot;&#39;true&#39;. If you want just one file or folder, set &#39;false&#39;&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Si necessiteu que se seleccionin un o més fitxers o carpetes, habiliteu<br>&quot;<br>&quot;aquesta clau. Si només voleu que se seleccioni un fitxer o carpeta,
<br>establiu-&quot;<br>&quot;la a fals&quot;<br><br>-- et falta el «cert» i posar-hi els «» en el fals del final<br><br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Defineix la llista d&#39;esquemes GnomeVFS vàlids per a fer coincidir amb
<br>els &quot;<br>&quot;elements seleccionats. L&#39;esquema del GnomeVFS és el protocol utilitzat<br>per a &quot;<br>&quot;accedir als fitxers. La paraula clau a utilitzar és la mateixa que en<br>les &quot;<br>&quot;URI del GnomeVFS.\n&quot;
<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;Alguns exemples d&#39;URI del GnomeVFS:\n&quot;<br>&quot;file:///tmp/foo.txt\n&quot;<br>&quot;<a href="http://sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n">sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n
</a>&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;Els esquemes més comuns són:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;&#39;file&#39; : fitxers locals\n&quot;<br>&quot;&#39;sftp&#39; : fitxers accedits via SSH\n&quot;<br>&quot;&#39;ftp&#39; : fitxers accedits via FTP\n&quot;
<br>&quot;&#39;smb&#39; : fitxers accedits via Samba (recursos compartits Windows)\n&quot;<br>&quot;&#39;dav&#39; : fitxers accedits via WebDAV\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>&quot;Es poden utilitzar tots els esquemes GnomeVFS que utilitzi el
<br>Nautilus.&quot;<br><br>-- com ja t&#39;havia dit URI és masculí<br>-- recursos compartits del Windows<br><br>&quot;The action &#39;%s&#39; already exists with the name &#39;%s&#39;, please first remove<br>the &quot;<br>
&quot;existing one before trying to add this one&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;L&#39;acció «%s» ja existeix amb el nom «%s», suprimiu primer la que<br>existeix, i &quot;<br>&quot;torneu a intentar afegir aquesta&quot;
<br><br>-- Ja existeix l&#39;acció «%s» amb el nom «%s» (el mateix per la que hi ha<br>de perfils)<br><br>msgid &quot;Can&#39;t find profile named &#39;%s&#39;&quot;<br>msgstr &quot;No es pot trobar el perfil «%s».&quot;<br>
<br>msgid &quot; and some profiles are incomplete: &quot;<br>msgstr &quot;i alguns perfils són incomplets: &quot;<br><br>-- en la primera li sobra el punt final i en la segona i falta l&#39;espai<br>inicial<br><br>#. i18n notes: this is a list separator, it can have more than one
<br>character (ie, in French it will be &quot;, &quot;)<br>#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:196<br>#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:672<br>msgid &quot;,&quot;
<br>msgstr &quot;,&quot;<br><br>-- aquí en català hauria de ser &quot;, &quot; (com en francès que diu en el<br>comentari)<br><br>bona feina!!!<br><br>salut!<br><br><br><br><br><br><br>El dt 04 de 09 del 2007 a les 21:42 +0200, en/na Francesc Vilches va
<br>escriure:<br>&gt; Un altre més per revisar.<br>&gt;<br>&gt; Salutacions,<br>&gt; Francesc.<br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; GNOME mailing list<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">
GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net">
guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net</a><br><br>_______________________________________________
<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br><br></blockquote></div><br>