Envio l&#39;accericiser amb totes les correccions proposades, excepte una.<br><br>Aquesta és la traducció de &quot;tree view&quot;. La traducció d&#39;aquest no surt al recull de termes i hi hauria de sortir. Mirant el tm-utf8.po
 està traduït coma a &quot;vista d&#39;arbre&quot;, &quot;vista en arbre&quot;, &quot;visualització d&#39;arbre&quot; i &quot;visualització en arbre&quot;, sent la més abundant la primera (per això l&#39;he triat).<br>De la mateixa manera, s&#39;hauria d&#39;establir quina seria la traducció correcta de &quot;list view&quot;.
<br>De moment, i a falta de decidir quina és la traducció correcte, ho he deixat com estava, com a &quot;vista d&#39;arbre&quot;.<br><br>Salut,<br>Joan<br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/5/24, Xavier Conde Rueda &lt;
<a href="mailto:xavi.conde@gmail.com">xavi.conde@gmail.com</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Et passo les meves correccions per a la documentació:
<br><br>#: C/accerciser.xml:160(para)<br>msgid &quot;Choose the<br>&lt;menuchoice&gt;&lt;guisubmenu&gt;Programming&lt;/guisubmenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Accerciser&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;<br>menu item.&quot;
<br>msgstr &quot;Trieu l&#39;element del menú<br>&lt;menuchoice&gt;&lt;guisubmenu&gt;Programació&lt;/guisubmenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Accerciser&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br><br>#: C/accerciser.xml:214(term)
<br>msgid &quot;Accessible tree view&quot;<br>msgstr &quot;Vista d&#39;arbre de l&#39;accessible&quot;<br><br>-- vista: visualització. apareix a més cadenes<br><br>#: C/accerciser.xml:216(para)<br>msgid &quot;The accessible tree view allows to view all of the accessibles
<br>starting at the desktop level. Selecting an accessible makes it<br>available for further inspection using the loaded plugins.&quot;<br>msgstr &quot;La vista d&#39;arbre de l&#39;accessible permet visualitzar tots els<br>
accessibles, començant pel nivell de l&#39;escriptori. En seleccionar un<br>accessible el fa disponible per a futures inspeccions utilitzant els<br>connectors carregats.&quot;<br><br>-- en seleccionar-se un accessible, el tindreu disponible per a posteriors...
<br><br>#: C/accerciser.xml:304(para)<br>msgid &quot;&lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt; comes with several<br>default plugins. These plugins allow you to view a variety of<br>information about the currently selected accessible in the tree view
<br>and its neighbors. The default plugins available in 0.1.0 are the<br>following:&quot;<br>msgstr &quot;L&#39;&lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt; ve amb diversos<br>connectors per defecte. Aquests connectors us permeten visualitzar
<br>diferents informacions quan a l&#39;actual accessible seleccionat a la<br>vista d&#39;arbre i els seus veïns. Els connectors disponibles per defecte<br>a la versió 0.1.0 són els següents:&quot;<br><br>-- quan a l&#39;actual accessible -&gt; quant a
<br><br>#: C/accerciser.xml:322(para)<br>msgid &quot;This plugin displays information about the available interfaces<br>for the selected tree view accessible. Unsupported interfaces are<br>grayed out. Various instruments for viewing and controlling an
<br>interface are available under each expander.&quot;<br>msgstr &quot;Aquest connector visualitza informació quan a les interfícies<br>disponibles de l&#39;accessible seleccionat a la vista d&#39;arbre. Les<br>interfícies no compatibles són ombrejades. Hi ha varis instruments
<br>disponibles per a visualitzar i controlar una interfície sota cada<br>expansor.&quot;<br><br>-- quant a<br><br>#: C/accerciser.xml:333(phrase)<br>msgid &quot;Interfaces that are supported by the selected accessible are
<br>shown as sensitive.&quot;<br>msgstr &quot;Les interfícies que estan suportades per l&#39;accessible<br>seleccionat es mostraran como a sensitives.&quot;<br><br>-- como -&gt; com<br>-- sensitives -&gt; sensibles<br><br>
#: C/accerciser.xml:357(para)<br>msgid &quot;By pressing<br>&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Control&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;l&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;<br>anywhere on the desktop, the last logged event will be highlighted for
<br>later reference. See &lt;xref linkend=\&quot;accerciser-hotkey-config\&quot;/&gt; for<br>how to change this key combination.&quot;<br>msgstr &quot;Al prémer<br>&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Control&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;l&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;
<br>des de qualsevol indret de l&#39;escriptori, l&#39;últim esdeveniment<br>registrat serà realçat per a una posterior referència. Vegeu &lt;xref<br>linkend=\&quot;accerciser-hotkey-config\&quot;/&gt; per a saber com canviar aquesta
<br>drecera de teclat.&quot;<br><br>-- Al prémer: En prémer<br><br>#: C/accerciser.xml:376(para)<br>msgid &quot;This plugin shows the interfaces, methods, and attributes<br>supported by the accessible selected in the tree view.&quot;
<br>msgstr &quot;Aquest connector mostra les interfícies, mètodes i atributs<br>suportats per l&#39;accessible seleccionat en la vista d&#39;arbre.&quot;<br><br>-- suportat: disponible<br><br>#: C/accerciser.xml:396(para)
<br>msgid &quot;There are some elements in<br>&lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt; that are configurable:&quot;<br>msgstr &quot;Hi ha alguns elements en<br>l&#39;&lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt; que són configurables:&quot;
<br><br>-- hi ha alguns elements configurables en l&#39;accerciser:<br><br>#: C/accerciser.xml:404(title)<br>msgid &quot;Plugin Layout&quot;<br>msgstr &quot;Disposició del connector&quot;<br><br>-- dels connectors<br><br>
#: C/accerciser.xml:417(para)<br>msgid &quot;You may bypass the &lt;guilabel&gt;Preferences&lt;/guilabel&gt; dialog by<br>using drag and drop to move plugin tabs. Dragging a plugin tab to the<br>bottom or right plugin area in the main window will move the plugin.
<br>Dragging a tab to the desktop will create a new plugin window and drop<br>the plugin in it.&quot;<br>msgstr &quot;Podeu ometre el diàleg &lt;guilabel&gt;Preferències&lt;/guilabel&gt;<br>utilitzant l&#39;arrossega i deixa anar per a moure les pestanyes del
<br>connector. En arrossegar la pestanya del connector a l&#39;àrea de<br>connectors inferior o dreta de la finestra principal moureu el<br>connector. En arrossegar la pestanya a l&#39;escriptori creareu una nova<br>finestra de connectors on deixar-hi anar el connector.&quot;
<br><br>-- En comptes de fer servir el diàleg de preferències, podeu<br>arrossegar i deixar anar les pestanyes dels connectors per a<br>moure-les.<br><br>#: C/accerciser.xml:458(title)<br>msgid &quot;About &lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt;&quot;
<br>msgstr &quot;Quan a l&#39;&lt;application&gt;Accerciser&lt;/application&gt;&quot;<br><br>-- quant<br><br>Bona feina!<br><br>2007/5/23, Joan &lt;<a href="mailto:jodufi@gmail.com">jodufi@gmail.com</a>&gt;:<br>&gt; Hola,
<br>&gt;<br>&gt; Envio l&#39;accericer corregit i també la seva documentació, ja que compartien<br>&gt; algunes errades.<br>&gt;<br>&gt;<br>&gt; 2007/5/23, Xavier Conde Rueda &lt; <a href="mailto:xavi.conde@gmail.com">xavi.conde@gmail.com
</a>&gt;:<br>&gt; &gt; Bones Joan,<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; et passo unes correccions per a la interfície, demà em miraré la<br>&gt; documentació:<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../accerciser.desktop.in.in.h:1<br>&gt; &gt; msgid &quot;Accerciser Accesibility Explorer&quot;
<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Explorardor d&#39;accessibilitat Accerciser&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- explorador<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../accerciser.desktop.in.in.h:2<br>&gt; &gt; msgid &quot;Give your application an accessibility workout&quot;
<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Millora l&#39;accessibilitat de les vostres aplicacions&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- workout: revisió, anàlisi<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../accerciser.schemas.in.h:1<br>&gt; &gt; msgid &quot;A list of plugins that are disabled by default&quot;
<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Llista de connectors que estan desactivats per defecte&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- llista de connectors desactivats per defecte<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../accerciser.schemas.in.h:2<br>
&gt; &gt; msgid &quot;The default plugin layout for the bottom panel&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;El format del connector predeterminat per al panell inferior&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../accerciser.schemas.in.h:3
<br>&gt; &gt; msgid &quot;The default plugin layout for the top panel&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;El format del connector predeterminat per al panell superior&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- La disposició predeterminada dels connectors al panell superior
<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/interface_view.glade.h:8<br>&gt; &gt; msgid &quot;&lt;b&gt;Table Information&lt;/b&gt;&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;&lt;b&gt;Taula d&#39;informació&lt;/b&gt;&quot;<br>&gt; &gt;<br>
&gt; &gt; -- informació de la taula<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/interface_view.glade.h:17<br>&gt; &gt; msgid &quot;Acti_on&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Acci_ó&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- els acceleradors no es posen en vocals accentuades o amb dièresi
<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/interface_view.glade.h:26<br>&gt; &gt; msgid &quot;Extents:&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Extensions:&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/interface_view.glade.h:30
<br>&gt; &gt; msgid &quot;Include defaults&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Incloure els predeterminats&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- inclou<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/interface_view.py:803<br>&gt; ../plugins/interface_view.py:805
<br>&gt; &gt; msgid &quot; &lt;i&gt;(Editable)&lt;/i&gt;&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot; &lt;i&gt;(Es pot editar)&lt;/i&gt;&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- editable<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../plugins/event_monitor.py:42
<br>&gt; &gt; msgid &quot;Highlight last event entry&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Realça l&#39;última entrada d&#39;esdeveniment&quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- ressalta l&#39;últim esdeveniment d&#39;entrada<br>&gt; &gt;
<br>&gt; &gt; #: ../plugins/script_recorder.py:105<br>&gt; &gt; msgid &quot;Creates dogtail style scripts&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Crea scripts d&#39;estil per al Dogtail &quot;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- crea scripts del dogtail
<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; #: ../src/accerciser.glade.h:1<br>&gt; &gt; msgid &quot;An interactive Python accessibility explorer&quot;<br>&gt; &gt; msgstr &quot;Un explorador d&#39;accessibilitat Phyton interactiu&quot;<br>
&gt; &gt;<br>&gt; &gt; -- un explorador interactiu d&#39;accessibilitat en python<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; Bona feina!<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; El 22/05/07, Joan &lt;<a href="mailto:jodufi@gmail.com">jodufi@gmail.com</a>
&gt; ha escrit:<br>&gt; &gt; &gt; Hola,<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; Fent servir la traducció francesa com a referència, he traduït<br>&gt; &quot;Streamable<br>&gt; &gt; &gt; content&quot; com a &quot;Contingut del flux&quot;.
<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; Salut,<br>&gt; &gt; &gt; Joan<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; 2007/5/22, Xavier Conde Rueda &lt; <a href="mailto:xavi.conde@gmail.com">xavi.conde@gmail.com</a>&gt;:
<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; Bones,<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &quot;Creates dogtail style scripts&quot;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &quot;Dogtail&quot;<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>
&gt; &gt; &gt; &gt; Dogtail és el nom d&#39;un programari.<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; -- Crea scripts per al dogtail<br>&gt; &gt; &gt; &gt; -- Dogtail<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; Amb &quot;Streamable content&quot; no se m&#39;acut res, ho sento.
<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; Salut!<br>&gt; &gt; &gt; &gt; --<br>&gt; &gt; &gt; &gt; Google talk/Jabber: xavi.conde a <a href="http://gmail.com">gmail.com</a><br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt; _______________________________________________
<br>&gt; &gt; &gt; &gt; GNOME mailing list<br>&gt; &gt; &gt; &gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; &gt; &gt; &gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt; _______________________________________________<br>&gt; &gt; &gt; GNOME mailing list
<br>&gt; &gt; &gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; &gt; &gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt; &gt;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; --<br>&gt; &gt; Google talk/Jabber: xavi.conde a <a href="http://gmail.com">gmail.com</a><br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; _______________________________________________
<br>&gt; &gt; GNOME mailing list<br>&gt; &gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; &gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt;<br>&gt;<br>&gt;<br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; GNOME mailing list<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; 
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>&gt;<br>&gt;<br>&gt;<br><br><br>--<br>Google talk/Jabber: xavi.conde a <a href="http://gmail.com">
gmail.com</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>