[GNOME] Traducció de la documentació de l'evince

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll oct 20 01:07:20 CEST 2008


Bones,

En línia:

El dg 19 de 10 de 2008 a les 19:53 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> msgid ""
> "Epiphany is a simple web browser for GNOME with most standard
> features such "
> "as pop-up blocking, tabbed browsing. It also has optional extensions
> and "
> "rather than using folder-based bookmarks, it has topic-based
> bookmarks."
> msgstr ""
> "L'Epiphany és un navegador web simplista per al GNOME amb la majoria
> de les "
> "funcions estàndard com el bloqueig de finestres emergents i navegació
> amb "
> "pestanyes. També té extensions opcionsl i enlloc d'organitzar les
> adreces "
> "d'interès en carpetes, les ordena basades en temes."
> 
> simplista → senzill
> opcionsl → opcionals

la 2a ok, la 1a no, ja que no és que el programa sigui senzill, sinó que
s'ha fet de manera que sigui minimalista en quan a interfície d'usuari,
no l'he canviat

> 
> msgid ""
> "To set up the paper size, print layout, and printer margins, choose "
> "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page
> Setup</guimenuitem></"
> "menuchoice>."
> msgstr ""
> "Per a configurar la mida del paper, el disseny d'impressió, el marges
> "
> "d'impressió, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
> "guimenu><guimenuitem>Configuració de la
> pàgina</guimenuitem></menuchoice>."
> 
> "... d'impressió i els marges ..."
> 
> 
> msgid ""
> "To add a bookmark to a topic, choose
> <guimenuitem>Properties</guimenuitem> "
> "from the bookmarks context menu in the bookmarks window. Type each
> topic you "
> "want to add this bookmark to in the <guilabel>Topics</guilabel>
> entry. You "
> "can create a new topic on-the-fly by typing its name and selecting "
> "<guilabel>Create topic "(name)"</guilabel> from the autocompletion
> menu."
> msgstr ""
> "Per a afegir una adreça d'interès a un tema, escolliu "
> "<guimenuitem>Propietats </guimenuitem> des del menú contextual de les
> "
> "adreces d'interès en la finestra d'adreces d'interès. Escriviu els
> temes que "
> "voleu afegir a aquesta adreça d'interés a l'entrada
> <guilabel>Temes</"
> "guilabel>. Podeu crear temes nous a l'instant si en teclegeu el nom i
> "
> "seleccioneu <guilabel>Crea el tema «(nom)»</guilabel> en el menú de
> compleció "
> "automàtica."
> 
> d'interés → d'interès
> 
> 
> msgid ""
> "Alternatively, you may click the <guilabel>Show all Topics</guilabel>
> "
> "expander arrow to show all currently available topics. The list of
> topics is "
> "sorted by relevance, with the most relevant topics on top. Choose the
> topic"
> "(s) to add this bookmark to simply by selecting them. Press "
> "<guibutton>Close</guibutton> when you have finished."
> msgstr ""
> "També podeu fer clic a la fletxa expansora <guilabel>Mostra tots els
> temes</"
> "guilabel> per a mostrar tots els temes disponibles. La llista de
> temes "
> "s'ordena per rellevància amb els més rellevants a dalt de tot.
> Escolliu els "
> "temes que voleu afegir a aquesta adreça d'interès seleccionant-los.
> Quan "
> "acabeu premeu <guibutton>Tanca</guibutton>."
> 
> "... tots els temes disponibles actualment."
> 
> 
> msgid ""
> "Alternatively, you may click the <guilabel>Show all Topics</guilabel>
> "
> "expander arrow to review all currently selected topics. The list of
> topics "
> "is sorted so that the currently selected topics come first. Choose
> each "
> "topic from which you wish to remove this bookmark, simply by
> selecting it, "
> "and press <guibutton>Close</guibutton> when you have finished."
> msgstr ""
> "També podeu fer clic a la fletxa expansora <guilabel>Mostra tots els
> temes</"
> "guilabel> per a mostrar tots els temes disponibles. La llista de
> temes "
> "s'ordena de manera que els temes seleccionats són els primers.
> Simplement "
> "seleccioneu els temes que voleu suprimir d'aquesta adreça d'interès
> fent-los "
> "clic, quan acabeu premeu <guibutton>Tanca</guibutton>."
> 
> "... per a revisar tots els temes seleccionats actualment."
> 
> 
> msgid ""
> "To set the size of an entry field for a Smart Bookmark, right-click
> on the "
> "bookmark in the <guilabel>Edit Bookmarks</guilabel> dialog and select
> "
> "<guimenuitem>Properties</guimenuitem> from the context menu. In the "
> "<guilabel>Address</guilabel> field, add <userinput>%"
> "{width=<replaceable>NUMCHARS</replaceable>}</userinput> to the end of
> the "
> "address, replacing <replaceable>NUMCHARS</replaceable> with your
> desired "
> "width. For example, use <userinput>http://www.google.com/search?q=%s
> %"
> "{width=15}</userinput> to set the width of a Google search field to
> 15 "
> "characters."
> msgstr ""
> "Per a establir la mida d'un camp d'entrada d'una adreça d'interès,
> feu clic "
> "amb el botó secundari a l'adreça d'interès en el diàleg
> d'<guilabel>Edita "
> "adreces d'interès</guilabel> i seleccioneu <guimenuitem>Propietats</"
> "guimenuitem> en el menú contextual. En el camp
> d'<guilabel>Adreça</guilabel> "
> "afegiu
> <userinput>%{width=<replaceable>NUMCAR</replaceable>}</userinput> al "
> "final de l'adreça, reemplaçeu <replaceable>NUMCAR</replaceable> amb
> la mida "
> "que vulgueu. Per exemple, utilitzeu
> <userinput>http://www.google.com/search?"
> "q=%s%{width=15}</userinput> per a establir la mida del camp de cerca
> de "
> "Google a 15 caràcters."
> 
> "... d'una adreça d'interès intel·ligent."
> reemplaçeu → reemplaceu
> 
> 
> msgid "Clearing your personal data"
> msgstr "Netejar les dades personals"
> 
> "Com netejar les dades personals" (potser s'haurien de repassar la
> resta de títols de secció...)

La resta de títols de la secció em semblen bé i aquest ja hi encaixa
(almenys així em sembla a mi)

> 
> msgid ""
> "<application>Epiphany</application> let you clear all your personal
> data it "
> "remembered in an easy way."
> msgstr ""
> "L'<application>Epiphany</application> us permet netejar totes les
> dades "
> "personals que té emmagatzemades d'una manera senzilla.web:"
> 
> Sobra ".web"
> 
> 
> msgid ""
> "The Clear All dialog, which can be accessed by clicking on the "
> "<guibutton>Clear All...</guibutton> on the bottom right corner of the
> "
> "Personal Data Manager, let you specify the items of your personal
> data you "
> "want to clean. For details see: <xref linkend=\"managing-cookies\"/>,
> <xref "
> "linkend=\"managing-passwords\"/> and <xref linkend=
> \"overview-of-history\"/"
> ">. Note that the operation is not undoable, and by clicking on "
> "<guibutton>Clear</guibutton> you will lose all the personal data of
> the "
> "selected kind."
> msgstr ""
> "El diàleg de neteja totes les dades personals, al que podeu accedir
> en fer "
> "clic a <guibutton>Neteja-ho tot...</guibutton> a la cantonada de baix
> a la "
> "dreta del gestor de dades personals, us permet especificar els
> elements de "
> "les dades personals que voleu netejar. Per a més detalls vegeu: <xref
> "
> "linkend=\"managing-cookies\"/>, <xref linkend=\"managing-passwords
> \"/> i "
> "<xref linkend=\"overview-of-history\"/>. Tingueu en compte que no es
> pot "
> "desfer l'operació i que després de prémer
> <guibutton>Neteja</guibutton> "
> "perdreu totes les dades personals que hagueu seleccionat."
> 
> hagueu → hàgiu
> 
> 
> msgid ""
> "The certificate viewer presents the details held within the
> certificate. "
> "Open the certificate viewer by clicking one of the two padlock icons,
> or by "
> "choosing <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Page
> Security "
> "Infomation</guimenuitem></menuchoice>. The
> <guilabel>General</guilabel> tab "
> "provides the following details:"
> msgstr ""
> "El visualitzador de certificats mostra els detalls que conté el
> certificat. "
> "Podeu obrir el visualitzador de certificats fent clic a una de les
> dues "
> "icones de cadenat, o si escolliu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
> "guimenu><guimenuitem>Informació de seguretat de la
> pàgina</guimenuitem></"
> "menuchoice>. La pestanya <guilabel>General</guilabel> proporciona els
> "
> "detalls següents:"
> 
> "... certificats si feu clic ..."
> "... cadenat o si escolliu ..." (sense coma)
> 
> 
> Bona feina,
> Joan
> 

Gràcies,

Ja està pujat :)

Salut!

> 
> 
> El 19 / octubre / 2008 13:39, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha
> escrit:
>     Bones,
>     
>     He actualitzat la documentació de l'evince :)
>     
>     Salut!
>     
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME