[GNOME] Traducció de la documentació del sound-juicer

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij jul 24 17:24:16 CEST 2008


Veig que lo de l'FDL ja està comentat en un bug: #511348

El que hi he vist:

msgid "<application>Sound Juicer</application> is a simple and clean CD
ripping tool. It allows you to extract the audio from audio compact
discs and convert them into audio files that your computer can
understand and play."
msgstr "El <application>Sound Juicer</application> és una eina
d'extracció de CD fàcil d'utilitzar. Us permet extraure l'àudio dels
discs compactes d'àudio i convertir-lo en fitxers d'àudio que
l'ordinador pot entendre i reproduir."

-- convertir-lo en fitxers → convertir-los en fitxers (plural)

msgid "<application>Sound Juicer</application> is a simple and clean CD
ripping tool. It allows you to extract the audio from audio compact
discs and convert them into audio files that your computer can
understand and play. <application>Sound Juicer</application> can also
play the audio tracks directly from the CD, allowing you to preview the
CD before ripping it."
msgstr "El <application>Sound Juicer</application> és una eina
d'extracció de CD fàcil d'utilitzar. Us permet extraure l'àudio dels
discs compactes d'àudio i convertir-lo en fitxers d'àudio que
l'ordinador pot entendre i reproduir. El <application>Sound
Juicer</application> també pot reproduir directament les pistes d'àudio
del CD, permetent-vos escoltar el CD abans d'extraure'l."

-- ídem


msgid "Entering Track Data"
msgstr "Introduir les dades de la pista"

-- Introducció de les ...?


msgid "To edit the title of a track, first select the track, then click
on the title. When you have finished entering the title, press the
<keycap>Enter</keycap> key on your keyboard, or click outside the
title."
msgstr "Per a editar el títol d'una pista, primer seleccioneu la pista i
després feu clic en el títol. Quan acabeu d'introduir el títol, premeu
la tecla <keycap>Retorn</keycap> del teclat, o feu clic fora del títol."

-- seleccioneu primer ?

msgid "When you edit the artist for the CD, the artist for each track is
automatically updated, but only if they also matched before the change
(so that changling the album artist of a compilation doesn't change all
of the track artists too). Most CDs are by a single artist, and this
feature saves you the time of entering the artist for each track."
msgstr "Quan editeu l'artista del CD, l'artista de cada pista
s'actualitzarà automàticament, però només si coincidien abans del canvi
(de manera que canviar l'artista de l'àlbum d'una compilació no canvia
tots els artistes de les pistes). La majoria de CD són d'un artista, i
aquesta característica us estalviarà el temps d'introduir l'artista de
cada pista."

-- s'actualitzarà automàticament l'artista de cada pista, ... ?
-- feature → funcionalitat
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions (al final de tot)
-- ... el temps d'introduir l'artista de cada pista → ...el temps
d'introduir-lo cada cop.

msgid "Some CDs, however, are compilations of songs by different
artists. For these CDs, you will have to enter the artist for each
track. To set the artist for a track, first select the track, then click
on the artist. You can set the artist for the CD to a value like
\"Various\" or simply leave it blank, depending on how you prefer to
organize your music."
msgstr "To i això, alguns CD són compilacions de cançons de diferents
artistes. Per aquests CD, haureu d'introduir l'artista de cada pista.
Per a establir l'artista d'una pista, primer seleccioneu la pista i
després feu clic en l'artista. Podeu establir l'artista del CD com a
«Varis» o simplement deixar-lo en blanc, depenent de com preferiu
organitzar la música."

-- seleccioneu primer ?

msgid "<ulink url=\"http://www.musicbrainz.org/\">MusicBrainz</ulink>
unfortunately does not provide genre data, but <application>Sound
Juicer</application> includes several stock genres:"
msgstr "Tristament el <ulink url=
\"http://www.musicbrainz.org/\">MusicBrainz</ulink> no proporciona les
dades del gènere, però el <application>Sound Juicer</application> inclou
diversos gèneres típics:"

-- Tristament → Malauradament ? (una mica menys dramàtic :)

msgid "If you choose to make a custom genre, it will be remembered and
in the future."
msgstr "Si trieu crear un gènere personalitzar, aquest es recordarà en
el futur."

-- Si creeu un gènere personalitzat, es recordarà en el futur. ?


msgid "Extracting"
msgstr "Extreure"

-- Extracció ?


msgid "By default, <application>Sound Juicer</application> will extract
all of the tracks on the CD to audio files. If you do not wish to
extract all of the tracks, you can control which tracks are extracted
using the check boxes in the first column of the track listing. Only the
tracks you have selected will be extracted."
msgstr "Per defecte, el <application>Sound Juicer</application> extraurà
totes les pistes des del CD a fitxers d'àudio. Si no voleu extreure
totes les pistes, podeu controlar quines pistes s'extrauen utilitzant
les caselles de selecció de la primera columna de la llista de pistes.
Només s'extrauran les pistes que seleccioneu."

-- Per defecte → Si no se li diu el contrari ? (es molt més llarg però
es documentació :)
-- podeu controlar quines pistes → podeu decidir/escollir quines pistes


msgid "You can also use the
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select
All</guimenuitem></menuchoice> and
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Deselect
All</guimenuitem></menuchoice> menu items to select all or none of the
tracks to be extracted."
msgstr "També podeu utilitzar els elements de menú
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Selecciona-ho
tot</guimenuitem></menuchoice> i
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Desselecciona-les
totes</guimenuitem></menuchoice> per a seleccionar totes o cap pista per
a extreure."

-- per a seleccionar que s'extreguin totes les pistes o cap d'elles.


msgid "<application>Sound Juicer</application> indicates which track it
is currently extracting by displaying an icon next to the track number.
You can also see the total progress and estimated time left in the
status bar at the bottom of the window."
msgstr "El <application>Sound Juicer</application> indica quina pista
s'està extraient actualment visualitzant una icona al costat del número
de la pista. També podeu veure el progrés total i els temps restant
estimant en la barra d'estat a la part inferior de la finestra."

-- estimant  → estimat (pensaves en la xicota? :P)


msgid "Playing"
msgstr "Reproduir"

-- Reproducció


msgid "When <application>Sound Juicer</application> is playing a CD, the
<guibutton>Play</guibutton> button changes to a
<guibutton>Pause</guibutton> button. You can click this at any time to
pause the playing, and click <guibutton>Play</guibutton> again to
continue playing where you left off."
msgstr "Quan el <application>Sound Juicer</application> està reproduint
un CD, el botó <guibutton>Reprodueix</guibutton> canvia al botó
<guibutton>Fes una pausa</guibutton>. Podeu fer-hi clic en qualsevol
moment per a fer una pausa a la reproducció, i fer un altre cop clic a
<guibutton>Reprodueix</guibutton> per a continuar la reproducció per on
estàveu."

-- canvia al botó → canvia a el botó ? (diria)


msgid "Where the extracted audio files are placed on your computer,"
msgstr "Indicar on s'han d'ubicar en l'ordinador els fitxers d'àudio
extrets,"

-- Indicar la ubicació dels fitxers d'àudio extrets ?


msgid "Selecting a CD Drive"
msgstr "Seleccionar una unitat de CD"

-- Selecció d'una unitat de CD


msgid "If you have multiple CD drives in your computer, the drop-down
list labelled <guilabel>CD drive</guilabel> under
<guilabel>Device</guilabel> allows you to select which drive to use. The
check boxes <guibutton>Eject when finished</guibutton> and
<guibutton>Open music folder when finished </guibutton>allow you to
control whether <application>Sound Juicer</application> will eject the
CD from the drive, and whether it will open your music folder
respectively, when it has finished extracting the audio files."
msgstr "Si teniu múltiples unitats de CD en l'ordinador, la llista
desplegable anomenada <guilabel>Lector de CD</guilabel> a sota de
<guilabel>Dispositiu</guilabel> us permet seleccionar quina unitat
utilitzar. Els quadres <guibutton>Expulsa quan finalitzi</guibutton> i
<guibutton>Obre la carpeta de música quan finalitzi</guibutton> us
permeten controlar si el <application>Sound Juicer</application>
expulsarà el CD de la unitat o si obrirà la carpeta de música quan hagi
finalitzat l'extracció dels fitxers d'àudio."

-- Si teniu més d'una unitat de CD ... ?
-- Els quadres ... → Les caselles de selecció ...


msgid "Select the <guibutton>Strip special characters</guibutton> check
box to make <application>Sound Juicer</application> remove or replace
characters such as spaces and punctuation in the filenames. This is
useful if you plan to put the audio files onto a portable device or
another computer which has more limitations on file names."
msgstr "Seleccioneu la casella de selecció <guibutton>Suprimeix els
caràcters especials</guibutton> per a fer que el <application>Sound
Juicer</application> suprimeixi o reemplaci els caràcters com els espais
i els signes de puntuació dels noms de fitxer. Això és útil si teniu
previst posar els fitxers d'àudio en un dispositiu portàtil o en un
altre ordinador amb més limitacions en els noms de fitxer."


msgid "Selecting a Format"
msgstr "Seleccionar un format"

-- Selecció d'un format

msgid "You can select which audio file format <application>Sound
Juicer</application> uses to store your tracks on your computer. There
are a number of available formats, each with its own advantages. The
available formats on your computer may vary, but the following choices
are usually available:"
msgstr "Podeu seleccionar quin format de fitxer d'àudio utilitza el
<application>Sound Juicer</application> per a emmagatzemar les pistes en
l'ordinador. Hi ha un número de formats disponibles, cadascun amb les
seves avantatges. Els formats disponibles de l'ordinador poden variar,
però normalment les opcions següents estan disponibles:"

-- Hi ha uns quants formats disponibles (té molt més sentit)
-- amb els seus avantatges (format és masculí)
-- Els formats disponibles en l'ordinador
-- les opcions següents normalment estan disponibles:


msgid "The <ulink url=\"http://flac.sourceforge.net/\">FLAC</ulink>
audio format is a lossless format. No audio data is lost when converting
to FLAC, even though it compresses audio files by as much as 70%. FLAC
and other lossless formats are popular in cases where high fidelity
audio is needed, but files need to be compressed to save disk space and
network transfer times."
msgstr "El format d'àudio <ulink url=
\"http://flac.sourceforge.net/\">FLAC</ulink> és un format sense pèrdua.
No es perden dades d'àudio quan es converteix a FLAC, encara que
comprimeixi els fitxers d'àudio fins un 70%. El FLAC i altres formats
sense pèrdua són populars en casos on es necessita àudio d'alta
fidelitat, però els fitxers s'han de comprimir per a estalviar espai del
disc i temps de transferència per la xarxa."

-- fins a un 70% (la a)

msgid "The AAC (short for Advanced Audio Coding) audio format is a
standardized lossy format. It is a successor to the MP3 format and it
achieves better sound quality than the MP3 format. Many software players
and hardware players support the AAC format."
msgstr "El format d'àudio AAC (abreviació d'Advanced Audio Coding) és un
format amb pèrdua estàndard. És un successor del format MP3 i
aconsegueix millor qualitat de so que el format MP3. La majoria de
reproductors per programari i de reproductors per maquinari admeten el
format AAC."

-- normalment posem la traducció de noms en anglès:
(abreviació d'«Advanced Audio Coding», codificació d'àudio avançada)
-- estàndard → estandaritzat.
-- i aconsegueix millor qualitat de so que aquest. (així no repetim «que
el format MP3»)


msgid "The Voice output profile produces low-quality mono audio files.
You may wish to select this for lectures, books on tape, and other
spoken word CDs, where the loss in audio quality is less important."
msgstr "El perfil de sortida de veu produeix fitxers d'àudio monofònics
de baixa qualitat. Potser voleu seleccionar aquest perfil per a
lectures, llibres en cinta i altres CD de paraules parlades, on la
pèrdua en la qualitat de l'àudio és menys important."

-- paraules parlades → parlats ?


msgid "The MP3 audio format is a lossy format. It is widely supported
and popular, especially because of its use for portable media players."
msgstr "El format d'àudio MP3 és un format amb pèrdua. Està àmpliament
admès i és molt popular, especialment pel seu us en reproductors
portàtils."

-- us → ús (sense accent fa referència a persones)


msgid "You can click the <guibutton>Edit Profiles</guibutton> button to
edit the available audio formats. The profile editor dialog provides
direct access to the audio conversion. Profiles are defined with
<application>GStreamer</application> pipelines.
<application>GStreamer</application> is the underlying multimedia
library used by <application>Sound Juicer</application> and other
multimedia applications. A full explanation of audio profiles is outside
the scope of this document."
msgstr "Podeu fer clic en el botó <guibutton>Edita els
perfils</guibutton> per a editar els formats d'àudio disponibles. El
diàleg de l'editor de perfils proporciona accés directe a la conversió
d'àudio. Els perfils es defineixen amb els conductes del
<application>GStreamer</application>. El
<application>GStreamer</application> és la biblioteca multimèdia que
utilitzen el <application>Sound Juicer</application> i altres
aplicacions multimèdia. Una completa explicació dels perfils d'àudio es
troba fora de l'àmbit d'aquest document."

-- amb els conductes del → amb conductes del (els conductes no són
determinats)


Bona feina!!

Salut!

El dt 06 de 05 de 2008 a les 19:28 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola,
> 
> Continuant la meva odissea en solitari, us envio la traducció de la
> documentació del sound-juicer.
> Veureu que una bona part de la documentació no està traduïda, aquesta
> part correspon a la llicència FDL, quan algú tradueixi aquesta, ho
> aplicaré a la documentació.
> 
> Si ningú té cap inconvenient, continuaré amb la documentació del
> gucharmap.
> 
> Salut,
> Joan
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME