[GNOME] Actualització de l'Anjuta

gil forcada gilforcada a guifi.net
dim oct 9 01:51:43 CEST 2007


bones,

primer de dos missatges :)

aquí arribo fins a la línia 6000 així ja tens feina per fer ;)

la majoria de coses són suggeriments de manera que aplica el que et 
sembli (si de cas comenta el que no apliquis si vols)


msgid "Stock Encodings"
msgstr "Codificacions per defecte"

-- predeterminades

msgid "launcher.c: Error while reading child pty\n"
msgstr "launcher.c: s'ha produït un error en llegir de la pty filla\n"

-- pty és «pseudo terminal» per tan hauria de ser en masculí

msgid "Anjuta Shell"
msgstr "Entorn de l'Anjuta"

msgid "Anjuta shell that will contain the plugin"
msgstr "Entorn de l'Anjuta que contindrà el connector"

-- Intèrpret d'ordres de l'Anjuta

msgid ""
"These are the plugins selected by you when Anjuta prompted to choose
one of "
"many suitable plugins. Removing the preferred plugin will let Anjuta
prompt "
"you again to choose different plugin."
msgstr ""
"Aquests són els connectors seleccionats quan l'Anjuta va preguntar per
triar-ne "
"un entre molts connectors adequats. Treure el complement preferit farà
que "
"l'Anjuta us pregunti de nou per a seleccionar un connector diferent."

-- complement → connector
-- si t'hi vols entretenir s'hauria de refer una mica tot plegat

msgid "Current stack of profiles"
msgstr "Pila actual de perfils"

-- pila de perfils actuals

msgid "Currently available plugins found in plugin paths"
msgstr "Connectors disponibles actualment trobats en els camins de
connectors"

-- trobats actualment

msgid "Anjuta shell for which the plugins are"
msgstr "Entorn de l'Anjuta que contindrà el connector"

-- shell → intèrpret d'ordres

msgid "Failed to read '%s': %s"
msgstr "S'ha produït una fallada en llegir «%s»: %s"

-- no s'ha pogut llegir ...

msgid "Failed to read '%s': XML parse error"
msgstr "S'ha produït una fallada en llegir «%s»: s'ha produït un error
d'anàlisi d'XML"

-- No s'ha pogut llegir «%s»: error en analitzar l'XML

msgid ""
"Failed to read '%s': XML parse error.Invalid or corrupted anjuta
plugins "
"profile."
msgstr ""
"S'ha produït una fallada en llegir «%s»: s'ha produït un error
d'anàlisi d'XML. "
"Connector del perfil de l'Anjuta invàlid o corrupte."

-- més o menys igual que abans
-- n'hi ha alguns més de Failed to read

msgid ""
"Are you sure you want to reset the preferences to\n"
"their default settings?"
msgstr ""
"Voleu retornar les preferències\n"
"als valors per defecte?"

-- predeterminats

msgid "If you do not save, all your changes will be lost."
msgstr "Si no ho deseu, tots els canvis es perdran."

-- si no els deseu, es perdran tots els canvis.

msgid "There are %d items with unsaved changes. Save changes before
closing?"
msgstr ""
"Hi han %d elements amb canvis no desats. Voleu desar els canvis abans
de "
"tancar?"

msgid "There is an item with unsaved changes. Save changes before
closing?"
msgstr ""
"Hi ha un element amb canvis no desats. Voleu desar els canvis abans de
"
"tancar?"

-- no desats → sense desar ?

msgid "Widget not found: %s"
msgstr "No s'ha trobat l'element d'interfície gràfica: %s"

-- widget → giny (segons el recull)

msgid "<b>Program execution:</b>"
msgstr "<b>Execució d'un programa:</b>"

-- del programa ?

msgid "Complie file"
msgstr "Compila fitxers"

-- el fitxer

msgid "Build commands"
msgstr "Ordres per muntar"

msgid "Build popup commands"
msgstr "Ordres emergents per muntar"

-- per a muntar

msgid "Build Autotools"
msgstr "Eines automàtiques de muntatge"

-- no tinc clar si hauria de ser "Munta les eines automàtiques" o
directament "Munta les autotools"

msgid "Update the graph"
msgstr "Actualitza el graf"

msgid "Inheritance Graph"
msgstr "Graf d'herències"

-- el gràfic ?

msgid "Add to Repository"
msgstr "Afegeix al magatzem"

-- dipòsit utilitzem normalment per repository (i així ho diu el recull)

msgid "Class Options:"
msgstr "Opcions de classes:"

-- opcions de classe: ?

msgid "GObject Prefix and Type:"
msgstr "Prefix del GObject i el tipus:"

-- Prefix i tipus del GObject

msgid ""
"General Public License (GPL)\n"
"Lesser General Public License (LGPL)\n"
"No License"
msgstr ""
"General Public License (GPL)\n"
"Lesser General Public License (LGPL)\n"
"Sense llicència"

-- s'haurien de traduir els noms de les llicències (però no les sigles)

msgid "Inline the declaration and implementation"
msgstr "Insereix la declaració i la implementació"

-- insereix en la mateixa línia la declaració i implementació ?

msgid "Autogen template used for the implementation file"
msgstr "Plantilla del autogen utilitzada per al fitxer d'implementació."

-- sobra el . final

msgid ""
"Could not find autogen version 5, please install the autogen package.
You "
"can get it from http://autogen.sourceforge.net"
msgstr ""
"No es pot trobar l'autogen versió 5. Instal·leu el paquet autogen.
Podeu "
"obtenir-lo d'http://autogen.sourceforge.net"

-- Instal·leu-lo ?

msgid "Failed to execute autogen: %s"
msgstr "No es pot executar el autogen: %s."

-- l'autogen
-- sobra el punt final

msgid "<b>Repository: </b>"
msgstr "<b>Magatzem: </b>"

-- dipòsit

msgid "Be verbose"
msgstr "Escriu molta informació"

-- sigues detallat

msgid "CVS: Commit file/directory"
msgstr "CVS: confirma canvis a un fitxer/directori"

-- confirma → publica (tot i que confirma també està al recull igual com
confirma)

msgid "CVS: Add file/directory"
msgstr "CVS: afegeix fitxer/directori"

-- un fitxer/directori

msgid "CVS: Remove file/directory"
msgstr "CVS: suprimeix fitxer/directori"

-- el fitxer/directori

msgid "Choose file or directory to commit:"
msgstr "Escolliu el fitxer o directori a confirmar-ne els canvis:"

-- si fas el canvi a l'altra cadena canvia-ho aquí també (i en aquesta
cadena encara queda més bé publica: escolliu el fitxer o directori a
publicar

msgid "Choose file or directory to diff:"
msgstr "Escolliu de quin directori o fitxer obtenir diferències:"

-- les diferències

msgid "Compression Level (0=off, 10=max):"
msgstr "Nivell de compressió (0=cap, 10=max):"

-- màx

msgid "Create new directories"
msgstr "Crea nous directoris"

-- directoris nous

msgid "Delete empty directories"
msgstr "Suprimeix directoris buits"

-- els directoris

msgid "Reset sticky tags"
msgstr "Reinicia les etiquetes estàtiques"

-- al recull stiky el tradueix com a recurrent

msgid "Use revision/tag: "
msgstr "Empra revisió/etiqueta: "

#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:50
msgid "Use revision: "
msgstr "Empra la revisió: "

-- empra → utilitza ? per unificar criteris més que res (i el recull hi
posa to use : utilitzar)

msgid "Please fill field: %s"
msgstr "Heu d'omplir el camp %s"

-- els :

msgid "Are you sure that you do not want a log message?"
msgstr "Esteu segur que no voleu un missatge de registre?"

-- jo sempre hi trec el "esteu"

msgid "CVS command failed! - See above for details"
msgstr "Ha fallat l'ordre del CVS. Veieu a dalt els detalls"

-- l'ordre CVS. Vegeu a sobre els detalls

msgid "CVS command is running - please wait until it finishes!"
msgstr "S'està executant l'ordre del CVS. Espereu fins que hagi acabat"

-- l'ordre CVS
-- fins que acabi ?

msgid "Add a new file/directory to the CVS tree"
msgstr "Afegeix un nou fitxer/directori a l'arbre CVS"

-- ... un fitxer/directori nou ...

msgid "_Commit"
msgstr "Puja els _canvis"

-- publica ?

msgid "Commit your changes to the CVS tree"
msgstr "Pugeu els vostres canvis a l'arbre del CVS"

-- Publiqueu els canvis a l'arbre del CVS

msgid "Import a new source tree to CVS"
msgstr "Importa un nou arbre font al CVS"

-- un arbre font nou al CVS

msgid "Set Signal Property"
msgstr "Estableix propietats del senyal"

-- les propietats ?

msgid "Are you sure you want to delete all the breakpoints?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir tots els punts de ruptura?"

-- de nou no hi posaria el «esteu»

msgid "Unable to find one debugger plugin acception %s mime type"
msgstr "No es pot trobar l'acceptació d'un connector de depuració amb
tipus mime %s"

-- tipus MIME

msgid "Debugger terminated with error %d: %s\n"
msgstr "El depurador ha terminat amb l'error %d: %s\n"

-- terminat → finalitzat ?

msgid "load and start the target for debugging"
msgstr "carrega i inicia l'objectiu per depurar"

msgid "restart the same target for debugging"
msgstr "reinicia el mateix objectiu per depurar-lo"

-- l'objectiu a depurar ? (si ho canvies, fes-ho als dos)

msgid "Display information on the files the debugger is active with"
msgstr "Visualitza la informació dels fitxer amb els que treballa el
depurador"

-- fitxers

msgid "Step _Out"
msgstr "_Avança "

-- sense l'espai final

msgid "Info Function _Arguments"
msgstr "Informació dels _arguments de funció"

msgid "Display function arguments of the current frame"
msgstr "Visualitza els arguments de funció del marc actual"

-- de la funció ?

msgid "Pa_use Program"
msgstr "Pa_usa el programa"

msgid "Pauses the execution of the program"
msgstr "Pausa l'execució del programa"

-- pausa com a verb no existeix, seria en tot cas "fes una pausa "

msgid "Sysm Read"
msgstr "Llegiu el sistema"

-- no m'agrada però tampoc sabria què dir-t'hi

msgid "Stack frame operations"
msgstr "Pila d'operacions del marc"

-- operacions del marc de la pila ? o marc de pila

msgid "Missing file %s"
msgstr "Falten els fitxers %s"

-- no hauria de ser en singular ?

msgid "Load Target to debug"
msgstr "Carrega l'objectiu a depuració"

-- a depurar

msgid "Go to previous help page"
msgstr "Vés a l'anterior pàgina d'ajuda"

msgid "Go to next help page"
msgstr "Vés a la següent pàgina d'ajuda"

-- vés a la pàgina d'ajuda anterior/següent

msgid "Auto format is currently disabled. Change the setting in
Preferences."
msgstr ""
"El format automàtic està desactivat. Canvieu la configuració a
Preferències."

-- a les preferències ?

msgid ""
"Are you sure you want to reload '%s'?\n"
"Any unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Voleu actualitzar '%s?'\n"
"El canvis no desats es perdran."


-- Voleu tornar a carregar «%s»?
-- es perdran els canvis sense desar.

msgid "_Reload"
msgstr "Ac_tualitza"

-- torna a carregar ?

msgid "Open file"
msgstr "Obre fitxer"

-- un fitxer

msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
"Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr ""
"El fitxer «%s» ja existeix.\n"
"Voleu reemplaçar-lo amb el que esteu desant ara?"

-- Ja existeix el fitxer «%s»
-- potser sense el «ara» diria que ja s'entén

msgid "<b>'indent' arguments</b>"
msgstr "<b>Paràmetres per a 'indent'</b>"

-- paràmetres de l'«indent»

msgid "<b>Encoding to use when saving files</b>"
msgstr "<b>Codificació emprada en desar els fitxers</b>"

-- emprada → a utilitzar

msgid "<b>Statements</b>"
msgstr "<b>Paràmetres</b>"

-- sentències ?

msgid ""
"Arguments associated with the selected autoformat style. \n"
"Select the 'Indent Setting' button to manage the autoformat styles.\n"
"Read the info page for 'indent' for more details"
msgstr ""
"Arguments associats amb l'estil d'autoformat seleccionat.\n"
"Seleccioneu el botó 'Configuració del sagnat' per gestionar els\n"
"estils d'autoformat. Llegiu la pàgina info d'«indent» per a més
detalls."

-- «»
-- per a gestionar
-- autoformat → format automàtic ?
-- pàgina d'informació d'«indent»

msgid ""
"Create a new style with name defined in \"New Style\" entry (\"-gnu\" "
"parameters by default)."
msgstr ""
"Crea un nou estil amb el nom definit a l'entrada «Nou
estil» (paràmetres «-"
"gnu»per defecte)."

-- estil nou (tant el primer com el segon)
-- un espai entre «-gnu» i per

msgid "Do not show tabs"
msgstr "No mostris pestanyes"

-- les pestanyes ?

msgid "Foece a space between an 'if' and the following parenthesis
(default)."
msgstr "Força un espai entre els «if» i el parèntesi següent (per
defecte)."

msgid "Force a space between a 'for' and the following parenthesis
(default)."
msgstr "Força un espai entre un «for» i el parèntesi següent (per
defecte)."

-- predeterminat (i els altres que hi ha per l'estil)

msgid "Force a newline after each comma in a declaration."
msgstr "Força una nova línia després de cada coma en una declaració."

-- línia nova

msgid "Format comments which begin after the first column."
msgstr "Formata commntaris que comencen després de la primera columna."

msgid "Format comments which begin in column one."
msgstr "Formata comentaris que comencen a la primera columna."

-- els comentaris (a la primera hi ha 3 m)

msgid ""
"Line up continuation line to start at the character position just after
the "
"left parenthesis if a line has a left parenthesis which is not closed
on "
"that line."
msgstr ""
"Alinea la línia a continuació per començar a la posició del caràcter
just "
"després del parèntesi, si una línia té un parèntesi esquerra que no
està "
"tancat en aquella línia."

-- per a començar

msgid ""
"New\n"
"Style"
msgstr ""
"Nou\n"
"estil"

-- estil nou ?

msgid "Place a space after a cast operator."
msgstr "Posa un espai després d'un operador de «casting»."

-- de «cast» ?

msgid "Place the brace on the line following the if test."
msgstr "Posa la clau a la línia següent al test «if»."

-- en altres cadenes (unes quantes línies més amunt d'aquesta) has posat
IF en majúscules, potser s'hauria de posar-ho tot en minúscules i amb «»

msgid "Save files interval in minutes"
msgstr "Interval en minuts per desar fitxers"

msgid "Save session interval in minutes"
msgstr "Interval en minuts per desar la sessió"

-- per a 

msgid "Sorted by most recent use"
msgstr "Ordenats segons l'emprat més recentment"

-- segons l'utilitzat ?

msgid "Sorted in opening order"
msgstr "Ordenats com es van obrir"

-- per quan s'obren ?

msgid "Space after Cast"
msgstr "Espai després del «casting»"

-- cast ?

msgid "Specify the number o spaces for a TAB (default 8)."
msgstr "Especifiqueu el nombre d'espais per a un tabulador (per defecte
8)."

-- una tabulació ?

msgid ""
"Specify the number of spaces that 'case' labels should be indented to
the "
"right of the containing 'switch' statement."
msgstr ""
"Especifiqueu el nombre d'espais a sagnar les etiquetes 'case' a la
dreta de "
"la sentència que conté el «switch»."

-- «»

msgid "Specify the value of indentation for each level."
msgstr "Especifiqueu el valor del sagnat a cada nivell"

-- el . final

msgid "Tab Size   "
msgstr "Mida del tabulador   "

-- de la tabulació ?

msgid ""
"You can modify the parameters either by \n"
"using the above buttons or by editing them \n"
"directly (See indent manual)."
msgstr ""
"Podeu modificar els paràmetres emprant\n"
"els botons d'a dalt o editant-los directament\n"
"(veieu el manual d'indent)"

-- emprant → si utilitzeu
-- d'a → de
-- el manual d'«indent» ?

msgid "indent parameter not known !"
msgstr "Paràmetre de l'indent desconegut"

-- «indent» ?

msgid "A Style has already this name !"
msgstr "Hi ha un estil amb aquest nom"

-- Ja hi ha ...

msgid "Save all currently open files, except new files"
msgstr "Desa tots els fitxers oberts actualment, excepte fitxers nous"

-- els fitxers nous

msgid "Reload F_ile"
msgstr "Actualitza el f_itxer"

msgid "Reload current file"
msgstr "Actualitza el fitxer actual"

-- torna a carregar

msgid "Convert End Of Line characters to Unix EOL (LF)"
msgstr "Converteix els caràcters fi de línia a tipus Unix EOL (LF)"

-- a tipus UNIX (sense l'EOL) ja que EOL és fi de línia i ja queda
implícit

msgid "Convert End Of Line characters to Mac OS EOL (CR)"
msgstr "Converteix caràcters de fi de línia a tipus MacOS EOL (CR)"

-- el mateix que abans

msgid "_Block Comment/Uncomment"
msgstr "Comenta/descomenta com a _bloc"

-- el bloc ? n'hi ha de semblants a les línies següents per si ho
canvies

msgid "Go to a particular line in the editor"
msgstr "Vés a una línia particular en l'editor"

-- potser millor «en concret» que particular ?

msgid "Goto previous history"
msgstr "Vés a l'anterior historial"

msgid "Next Histor_y"
msgstr "_Següent historial"

msgid "Goto next history"
msgstr "Vés al següent historial"

-- l'ordre de l'historial i següent/anterior és al revés

msgid "_Add Editor View"
msgstr "_Afegeix una vista d'editor"

msgid "_Remove Editor View"
msgstr "_Suprimeix la vista de l'editor"

msgid "Remove current view of the document"
msgstr "Suprimeix la vista actual de l'editor"

-- view → visualització

msgid "Add one more view of current document"
msgstr "Afegeix una o més visualitzacions del document"

-- una visualització més del document

msgid "_Hide paths"
msgstr "Ocul_ta els camins"

-- fent una consulta ràpida al fitxer veig que tan s'utilitza oculta com
amaga, al recull les accepta totes dues, però al termcat per a l'àmbit
de la informàtica només hi posa ocultar, no se si s'hauria de decidir a
canviar-ho per a utilitzar sempre el mateix terme

msgid "Show/Hide white spaces"
msgstr "Mostra/amaga espais en blanc"

-- els espais

msgid "_Line End Characters"
msgstr "Caràcters fi de _línia"

-- de final de línia ? o «de fi de línia»

msgid "Show/Hide line end characters"
msgstr "Mostra/amaga caràcters de fi de línia"

-- els caràcters de (i el que hagis decidit en el punt d'abans ;)

msgid "Line _Wrapping"
msgstr "Tall de _línia"

msgid "Enable/disable line wrapping"
msgstr "Habilita/inhabilita el tall de línia al final"

-- segons el recull i el termcat wrap és ajustar

msgid "Zoom in: Increase font size"
msgstr "Apropa per incrementar la mida del tipus de lletra"

-- ho deixaria com a "Augmenta la mida de la lletra"

msgid "Zoom out: Decrease font size"
msgstr "Allunya per reduir la mida del tipus de lletra"

-- i aquí "Redueix la mida de la lletra"

msgid "_Highlight Mode"
msgstr "Estil de _ressaltat"

-- mode

msgid "_Toggle Bookmark"
msgstr "_Commuta adreces d'interès"

-- l'adreça

msgid "_Previous Bookmark"
msgstr "_Anterior adreça d'interès"

msgid "Jump to the previous bookmark in the file"
msgstr "Vés a l'anterior adreça d'interès del fitxer"

msgid "_Next Bookmark"
msgstr "_Següent adreça d'interès"

msgid "Jump to the next bookmark in the file"
msgstr "Vés a la següent adreça d'interès del fitxer"

-- al revés

msgid "Clear bookmarks"
msgstr "Neteja adreces d'interès"

-- les

msgid "Editor text formating"
msgstr "Formatatge del text de l'editor"

-- formatat

msgid "Reload"
msgstr "Actualitza"

-- torna a carregar

msgid "<b>Autocompletion</b>"
msgstr "<b>Autocompleció</b>"

-- Compleció automàtica ?

msgid "Autocompletion pop up choices"
msgstr "Diàleg emergent amb alternatives per autocompletar"

-- per la compleció automàtica

msgid "Choose autocomplete for single match"
msgstr "Autocompleta quan hi hagi només una concordança"

-- Completa automàticament

msgid "Enable braces check"
msgstr "Comprova concordança entre claus/parèntesis"

-- la concordança

msgid "Enable line wrap"
msgstr "Habilita el tall de línia"

-- wrap → ajusta

msgid "Enable python comments folding"
msgstr "Habilita el desplegament de comentaris python"

msgid "Enable python quoted strings folding"
msgstr "Habilita el desplegament de cadenes comentades python"

-- de Python

msgid "Filter extraneous characters in DOS mode"
msgstr "Filtra caràcters estranys en mode DOS"

-- els caràcters

msgid "Fold style:"
msgstr "Estil del format:"

-- de plegat ?

msgid "Pressing backspace un-indents"
msgstr "Premeu la tecla de retrocés per reduir el sagnat"

msgid "Pressing tab inserts indentation"
msgstr "Premeu el tabulador per inserir un sagnat"

-- per a

msgid "Strip trailling spaces on file save"
msgstr "Suprimeix espais al final de línia en desar el fitxer"

-- els espais

msgid "Use tabs for indentation"
msgstr "Empra el tabulador per sagnar"

-- Utilitza

msgid "View EOL chars"
msgstr "Visualitza els finals de línia"

-- els caràcters de final de línia

msgid "View Line Wrap"
msgstr "Visualitza el tall de línia"

-- l'ajustat

msgid "No file to print!"
msgstr "No hi ha cap fitxer per imprimir"

msgid "Unable to get text buffer for printing"
msgstr "No es pot obtenir la memòria intermèdia de text per imprimir"

-- per a

msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer.\n"
"Do you want to reload it?"
msgstr ""
"El fitxer «%s» al disc és més recent que\n"
"el carregat a la memòria.\n"
"Voleu tornar-lo a carregar?"

(suggeriment)
-- És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que no pas la carregada a memòria

msgid ""
"The file does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported. Please check if the encoding of file is in the supported "
"encodings list. If not, add it from the preferences."
msgstr ""
"El fitxer no sembla un fitxer de text, o bé no es troba disponible la "
"codificació emprada. Comproveu que la codificació es troba entre les "
"codificacions disponibles. En cas contrari, afegiu-la a les preferències."

-- utilitzada

msgid "File loaded successfully"
msgstr "El fitxer s'ha carregat correctament."

-- al revés: S'ha carregat correctament el fitxer.

msgid ""
"Cannot load Global defaults and configuration files:\n"
"%s.\n"
"This may result in improper behaviour or instabilities.\n"
"Anjuta will fall back to built in (limited) settings"
msgstr ""
"No es poden carregar les opcions globals per defecte i els fitxers de "
"configuració:\n"
"%s.\n"
"Es poden produir comportaments incorrectes o inestabilitats.\n"
"L'Anjuta farà servir les opcions predeterminades (més limitades)"

-- per defecte → predeterminades (que a més es fa servir en la segona part de la cadena

msgid "Prev bookmark"
msgstr "Anterior adreça d'interès"

#: ../plugins/editor/text_editor_menu.c:127
msgid "Next bookmark"
msgstr "Següent adreça d'interès"

-- Adreça d'interès anterior/següent

msgid "Toggle breakpoint"
msgstr "Commuta punt de ruptura"

msgid "Toggle Marker Margin"
msgstr "Commuta marge de marcador"

msgid "Toggle Fold Margin"
msgstr "Commuta marge de desplegament"

-- el

msgid "Toggle Line numbers"
msgstr "Commuta número de línia"

msgid "Toggle Guides"
msgstr "Commuta guies"

-- els números/guies

msgid "Toggle Bookmark"
msgstr "Commuta adreces d'interès"

-- l'adreça


msgid ""
"<b>Cannot open \"%s\"</b>.\n"
"\n"
"There is no plugin, default action, or application configured to handle this "
"file type.\n"
"\n"
"Mime type: %s.\n"
"\n"
"You may choose to try opening it with the following plugins or applications."
msgstr ""
"<b>No es pot obrir «%s»</b>.\n"
"\n"
"No hi ha cap connector, acció predeterminada o aplicació configurada per "
"gestionar aquest tipus de fitxer.\n"
"\n"
"Tipus MIME: %s.\n"
"\n"
"Podeu intentar obrir-lo amb els següents connectors o aplicacions."

-- configurada per a gestionar (falta la a)
-- amb els connectors o aplicacions següents

msgid "Failed to activate plugin: %s"
msgstr "No es pot activar el connector: %s."

-- sobra el .

msgid "New empty editor."
msgstr "Nou directori buit."

-- Editor buit nou.

msgid "File Loader"
msgstr "Nom del carregador"

-- Carregador de fitxer ?

msgid "New file, project and project components."
msgstr "Nou fitxer, projecte i components del projecte."

-- el «nous» al final

msgid "Add License Information"
msgstr "Afegeix informació de llicència"

-- sobre la llicència?

msgid "Add to repository"
msgstr "Afegeix al magatzem"

-- dipòsit segons el recull

msgid "Create corresponding header file"
msgstr "Crea un fitxer de capçalera"

-- crea el fitxer de capçalera corresponent ?

msgid ""
"Enter the File name.\n"
"The extension will be added according to the type."
msgstr ""
"Introduïu el nom del fitxer.\n"
"L'extensió s'afegirà segons el tipus."

-- Segons el tipus s'afegirà l'extensió.

msgid "New File"
msgstr "Nou fitxer"

-- fitxer nou

msgid "Use Template for the Header file"
msgstr "Empra la plantilla per al fitxer de capçalera"

-- Utilitza una plantilla ... ?

msgid "Shell Script File"
msgstr "Fitxer script d'ordre de comandes"

-- shell és intèrpret d'ordres (segons el recull)
-- Fitxer d'script per al intèrpret d'ordres ?

msgid "Lesser General Public License (LGPL)"
msgstr "Llicència pública menys general (LGPL)"

-- diria que no va així però tampoc et sabria dir com va ara mateix

msgid "Unable to build user interface for New File"
msgstr "No es pot construir la interfície d'usuari per al nou fitxer"

-- build → muntar
-- fitxer nou

msgid "Loading Executable: "
msgstr "S'està carregant executable: "

-- l'executable

msgid "Loading Core: "
msgstr "Carrega fitxer core:"

-- el nucli ?

msgid "No executable specified.\n"
msgstr "No s'ha especificat un executable.\n"

-- un → cap

msgid "Open an executable or attach to a process to start debugging.\n"
msgstr "Obre un executable o adjunta a un procés per començar la depuració.\n"

-- per a 

msgid "Make sure 'gdb' is installed on the system.\n"
msgstr "Assegureu-vos que el 'gdb' està instal·lat al vostre sistema.\n"

-- «»
-- al sistema (sense el «vostre»)

msgid "Program exited with error code %s\n"
msgstr "El programa ha sortit amb un codi d'error %s\n"

-- amb el codi

msgid "Cannot execute gnome-terminal"
msgstr "No es pot executar el gnome-terminal"

-- no se si seria bona idea posar-hi «el terminal del GNOME»

msgid "Cannot start terminal for debugging."
msgstr "No es pot iniciar el terminal per depurar."

-- per a depurar

msgid "Program attached\n"
msgstr "El programa s'ha adjuntat\n"

-- s'ha adjuntat el programa

msgid ""
"A process is already running.\n"
"Would you like to terminate it and attach the new process?"
msgstr ""
"Hi ha un procés executant-se.\n"
"Voleu terminar-lo i adjuntar-vos al nou procés?"

-- Ja hi ha 
-- terminar → finalitzar ?
-- procés nou

msgid "Anjuta is unable to attach to itself."
msgstr "L'Anjuta no pot adjuntar-se a sí mateix."

-- el sí sense accent ?

msgid "Not local file: %s"
msgstr "No és un fitxer local: %s."

-- sobra el punt final

msgid "Could not create a new glade project."
msgstr "No es pot crear un nou projecte del glade."

-- projecte nou
-- Glade

msgid "Glade project '%s' saved"
msgstr "S'ha desat el projecte «%s»"

-- el projecte «%s» de Glade ?

msgid "Invalid glade file name"
msgstr "El nom de fitxer glade no és vàlid"

-- Glade ?

msgid "You need to select a todo item before you can remove it"
msgstr "Heu de seleccionar un element per desfer abans de suprimir-lo"

-- per fer

msgid "Are you sure you want to remove the selected todo item?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir l'element per fer?"

-- sense el "esteu"

msgid "Remove"
msgstr "Elimina"

-- suprimeix (diria que va conjuntament amb la cadena de sobre)

msgid "Are you sure you want to remove all the completed todo items?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir tots els elements per fer completats?"

-- el "esteu" fora ?

msgid ""
"Are you sure you want to remove all the completed todo items in the category "
"\"%s\"?"
msgstr ""
"Esteu segur que voleu suprimir tots els elements completats per fer de la "
"categoria «%s»?"

-- elements per fer completats

msgid "Displayed date and/or time properties"
msgstr "Mostra les propietats de la data i/o l'hora"

-- Propietats de data i/o hora mostrats

msgid "Displayed year"
msgstr "Any visualitzat"

-- mostrat ? (si ho canvies n'hi ha una bona colla iguals)

msgid "File is not a valid gtodo file"
msgstr "El fitxer no és un fitxer vàlid del gtodo"

-- Gtodo

msgid "The following item is due in %i minutes:"
msgstr "El següent element venç d'aquí a %i minuts:"

msgid "The following item is due:"
msgstr "El següent element venç:"

-- L'element següent

msgid "Hide completed todo items"
msgstr "Amaga els elements completats per fer"

-- elements per fer completats

msgid "Show due date column"
msgstr "Mostra la columna amb la data de venciment"

-- columna de la data de venciment (els altres estan amb aquest estil)

msgid "Purge items after"
msgstr "Elimina els elements després de "

-- sobra l'espai final

msgid "/_New"
msgstr "/_Nou"

-- diria que es refereix a una llista, per tant seria nova

msgid "Todo List"
msgstr "Tasques per fer"

-- Llista de tasques per fer?

msgid "_Next Message"
msgstr "Següe_nt missatge"

msgid "Next message"
msgstr "Següent missatge"

msgid "_Previous Message"
msgstr "Missatge _anterior"

msgid "Previous message"
msgstr "Missatge anterior"

msgid "Next/Prev Message"
msgstr "Anterior/següent missatge"

-- ordre invers :)

msgid "Please select the directory where the patch should be applied"
msgstr "Seleccioneu el directori on el pedaç s'aplicarà"

-- on s'aplicarà el pedaç

msgid ""
"Patch failed.\n"
"Please review the failure messages.\n"
"Examine and remove any rejected files.\n"
msgstr ""
"L'aplicació del pedaç ha fallat.\n"
"Reviseu els missatges d'error.\n"
"Examineu i suprimiu els fitxers rebutjats.\n"

-- Ha fallat l'aplicació del pedaç

msgid ""
"Could not get profiling data.\n"
"\n"
"Please check the path to this target's profiling data file"
msgstr ""
"No es pot obtenir dades de la mètrica de rendiment.\n"
"\n"
"Comprova la ruta del fitxer objectiu de les dades de la mètrica de rendiment"

-- comproveu

msgid "Select Target..."
msgstr "Selecciona l'objectiu..."

-- seleccioneu ?

msgid "<b>Symbols</b>"
msgstr "<b>Símbols:</b>"

-- els :

msgid ""
"Enter one symbol specification per line.\n"
"\n"
"For information on symbol specifications, see section \n"
"4.5 of the gprof info page. "
msgstr ""
"Introduïu la especificació d'un símbol per línia.\n"
"\n"
"Per a més informació quant a les especificacions sobre símbols, podeu "
"visitar la secció 4.5 de la pagina d'informació del gprof."

-- l'especificació ?
-- falta un \n a la 3a línia
-- «gprof» ?

msgid "Profiling Options"
msgstr "Accions de la mètrica de rendiment"

-- Opcions

msgid "Propagate time for only these symbols:"
msgstr "Propaga el temps només per a aquests símbols"

-- els :

msgid "Select Other Target..."
msgstr "Selecciona un altre objectiu..."

-- Seleccioneu ?

msgid "Show uncalled functions"
msgstr "Mostra les funcions que no es criden"

-- que no s'han cridat ?

msgid "<b>Enter the base path of your project:</b>"
msgstr "<b>Introduïu el camí base del vostre projecte:</b>"

-- del projecte (sense vostre) ?

msgid ""
"Project name: %s\n"
"Project type: %s\n"
"Project path: %s\n"
msgstr ""
"Nom del projecte: %s\n"
"Tipus de projecte: %s\n"
"Nom del camí: %s\n"

-- Camí del projecte ?

msgid ""
"Generation of project file failed. Cannot find an appropriate project "
"template to use. Please make sure your version of Anjuta is up to date."
msgstr ""
"No s'ha pogut generar el fitxer de projecte. No es pot trobar una plantilla "
"de projecte apropiada per emprar. Assegureu-vos que la vostra versió de "
"l'Anjuta és recent."

-- per emprar → per a utilitzar ?
-- que la versió de l'Anjuta (sense el vostra) ?

msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it ?"
msgstr "El fitxer «%s» existeix. Voleu sobreescriure'l?"

-- Ja existeix el fitxer «%s»

msgid "Failed to refresh project: %s"
msgstr "No es pot actualitzar el projecte %s:"

-- els dos punts no van al final

a veure si puc acabar les 2600 línies que em queden aviat!

salut!

El dv 21 de 09 del 2007 a les 20:51 +0200, en/na Joan va escriure:
> Corregit!
> Gràcies per les correccions.
> 
> 
> 2007/9/21, Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
>     Bones,
>     
>     El 17/09/07, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
>     > Hola de nou,
>     >
>     > Us adjunto l'actualització de la traducció de l'Anjuta.
>     > Ja em direu què us sembla. 
>     >
>     
>     #: ../libanjuta/anjuta-profile.c:754
>     #, c-format
>     msgid "%s: Install it from '%s'\n"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "%s: Instal·la-ho des de «%s»\n"
>     
>     -- instal·leu-ho 
>     
>     #: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:42
>     msgid "Project root directory:"
>     @@ -1851,7 +1848,7 @@
>     #: ../plugins/debug-manager/debugger.c:1460
>     #, c-format
>     msgid "Unable to find one debugger plugin acception %s mime
>     type" 
>     -msgstr ""
>     +msgstr "No es pot trobar l'acceptació d'un connector de
>     depuració amb
>     tipus de mime %s"
>     
>     -- tipus mime
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h :11
>     msgid ""
>     "Comma separated, other plugins that this plugin depends on.
>     It could be "
>     "either primary interface name or plugin location
>     (library:class)"
>     msgstr ""
>     +"Separat per una coma, els altres connectors dels quals depèn
>     aquest
>     connector. "
>     +"Pot ser el nom de l'interfície primària o la ubicació del
>     connector "
>     +"(llibreria:classe)"
>     
>     -- Separats per una coma, ...
>     
>     +"Introduïu el nom del paquet que necessita el projecte
>     necessita. Podeu "
>     +"mencionar quina és la versió necessària del paquet. Per
>     exemple, "
>     +"' libgnomeui-2.0' o 'libgnomeui-2.0 >= 2.2.0'"
>     
>     -- que necessita el projecte
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:26
>     -#, fuzzy
>     msgid "Icon File:"
>     -msgstr "Ignora els fitxers:"
>     +msgstr "Fitxer de l'icona:"
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:27
>     msgid "Icon file for the plugin"
>     -msgstr "" 
>     +msgstr "Fitxer de l'icona per al connector"
>     
>     -- la icona
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:35
>     msgid "Mininum SDL version required"
>     -msgstr "" 
>     +msgstr "Versió mínima necessària del SDL"
>     
>     -- de l'SDL
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:44
>     msgid "Plugin has menus or/and toolbars"
>     -msgstr "" 
>     +msgstr "El connector té menús o/i barres d'eines"
>     
>     -- i/o
>     
>     #: ../plugins/valgrind/vgactions.c:241 ../plugins/valgrind/vgactions.c:248
>     @@ -7896,8 +7872,8 @@
>     "Invalid syntax in settings '%s'.\n" 
>     "Please enter a value of the form
>     \"<integer>,<integer>,<integer>\"."
>     msgstr ""
>     -"La sintaxi en la configuració '%s' no és vàlida.\n"
>     -"Introduïu un valor enter en forma
>     \"<enter>,<enter>,<enter>\"." 
>     +"La sintaxi en la configuració «%s» no és vàlida.\n"
>     +"Introduïu un valor enter en forma
>     «<enter>,<enter>,<enter>»."
>     
>     -- introduïu un valor en la forma ...
>     
>     Salut! 
>     --
>     Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME