Re: [GNOME] Traducció gcompris per a revisar

David Planella david.planella a googlemail.com
dis jun 2 12:51:47 CEST 2007


Bones Xavier,

Aquest cop he tingut temps de mirar-me'l tot:

#: ../boards/administration.xml.in.h:1
msgid ""
"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
[...]
msgstr ""
"- A la secció 'Taules' podeu canviar la llista d'activitats. Només commuteu-"
"les en la vista d'arbre. Podeu canviar l'idioma usat per a llegir, per "
[...]

-- Cometes «» en lloc de '' a tota la cadena.

#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
msgid "1955 Citroën ds 19"
msgstr "Citroën ds 199, 1955"

-- ds 19

#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
msgid "Click on an item and listen to its target position"
msgstr "Cliqueu en un element i escolteu la seva posició destí"

-- posició de destinació?

#: ../boards/draw.xml.in.h:3
msgid ""
"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
"lines."
msgstr ""
"En aquest joc, els nens poden dibuixar al seu gust. L'objectiu és que "
"descobreixin com poden crear dibuixos bonics a partir de les formes més "
"bàsiques: rectangles, el·lipses i linies."

-- línies

#: ../boards/draw.xml.in.h:5
msgid ""
"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
"click with the middle mouse button to delete an object."
msgstr ""
"Seleccioneu una eina de dibuix de l'esquerra, un color de sota i llavors feu "
"clic a l'àrea blanca i arrossegueu per crear una nova forma. Podeu anar més "
"ràpid si feu servir el botó central del ratolí per esborrar un objecte."

-- per a?

#: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
msgid "Polish Voivodship"
msgstr "'Voivodship' polonès"

-- Cometes «»

#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
msgid "Geometry activities."
msgstr "Activitats de geometria"

-- Manca el punt final

#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
msgstr "Practiqueu la suma, resta, multiplicació i divisió"

-- ídem

#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
msgid "Guess a number"
msgstr "Adivineu un nombre"

-- Endevineu

#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
msgstr "Nombres d'1 a 1000 per al primer nivell."

-- per a l'últim nivell.

#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
msgid "Reproduce the tower on the right side"
msgstr "Reproduïu la torre a la dreta"

-- de la dreta

#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
msgid ""
"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
"the following rules:\n"
"* only one disc may be moved at a time\n"
"* no disc may be placed atop a smaller disc"
msgstr ""
"L'objectiu del joc és moure la pila sencera a una altra columna, seguint les "
"regles següents:\n"
"* només es pot moure un disc cada vegada\n"
"* cap disc es pot posar sobre un de més petit"

-- a sobre d'un de més petit

#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
msgid ""
"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
"name on the right. Click the OK button to check your answer."
msgstr ""
"Arrossegueu les imatges de la caixa vertical a l'esquerra al seu nom "
"corresponent a la dreta. Cliqueu el botó D'acord per comprovar la vostra "
"resposta."

-- fins al seu nom?

#: ../boards/login.xml.in.h:1
msgid ""
"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
msgstr ""
"El GCompris identifica cada fill, així podeu obtenir informes específics per "
"a cada nen."

-- per a cada nen o nena.

#: ../boards/login.xml.in.h:3
msgid ""
"In order to activate the login screen, you must \n"
"first add users in the administration part of GCompris. \n"
"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
"you can have a different set of users and select which activities are "
"available to them.\n"
"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
"'profile'\n"
"is the name of a profile as you created it in Administration."
msgstr ""
"Per activar la pantalla d'entrada, primer heu d'afegir\n"
"usuaris a la part d'administració del GCompris.\n"
"Podeu accedir a l'administració executant 'gcompris -a'.\n"
"En l'administració, podeu crear diferents perfils. A cada perfil\n"
"podeu tenir diferents conjunts d'usuaris i seleccionar de quines\n"
"activitats disposen.\n"
"Per executar el GCompris en un perfil específic, podeu executar\n"
"'gcompris -p perfil', on 'perfil' és el nom d'un perfil creat en "
"l'administració."

-- Cometes «»

#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
msgid ""
"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom-right area to "
"input your answer."
msgstr ""
"Cliqueu en el barret per a obrir-lo o tancar-lo. Quants estels veieu movent-"
"s'hi sota el barret? Compteu amb compte. :) Cliqueu en l'àrea inferior dreta "
"per a introduir la vostra resposta."

-- «movent-se» en lloc de «movent-s'hi»

"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
"Click on the bottom right area to answer."
msgstr ""
"Mireu al mag, ell us dirà el nombre d'estels que té sota el seu barret "
"màgic. Després, cliqueu-hi per a obrir-lo. Escaparan alguns estels; cliqueu-"
"hi de nou per tancar-lo. Heu de comptar quants en queden a sota. Cliqueu en "
"l'àrea inferior dreta per a respondre."

-- Alguns estels s'escaparan

#: ../boards/math.xml.in.h:1
msgid "Mathematical activities."
msgstr "Vés a les activitats matemàtiques"

-- Activitats matemàtiques.

#: ../boards/memory.xml.in.h:1
msgid ""
"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
msgstr ""
"Es mostra un conjunt de targes en blanc. Cada parell està associat pel "
"mateix dibuix en les cares ocultes. Quan feu clic en una tarja, podeu veure "
"el seu dibuix ocult. Només podeu veure dues imatges ocultes a la vegada. Heu "
"de recordar la posició de les imatges per associar-les, a més de buscar el "
"seu parell. Quan aixequeu dues cartes parelles, desapareixeran."

-- «targeta» en lloc de «tarja». De totes maneres, crec que aquí
hauria de ser «carta», de la mateixa manera que ho has traduït a
altres llocs d'aquest mòdul.
-- «la seva parella» en lloc d'«el seu parell»
-- «les dues cartes aparellades»

#: ../boards/memory.xml.in.h:2
msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
msgstr "Descobriu les targes i trobeu el parell concordant"

-- «targetes» en lloc de «targes». De totes maneres, crec que aquí
hauria de ser «cartes».

#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
msgid "Train your memory and remove all the cards"
msgstr "Desenvolupeu les habilitats de la memòria i esborreu totes les targes"

-- ídem

#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
msgid "Miscellaneous activities"
msgstr "Vés a les activitats miscel·lànies"

-- El «Vés» sobra.

#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
msgid "Training reading skills"
msgstr "Desenvolupar les habilitats lectores"

-- Desenvolupament?

#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
msgid ""
"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
"the left."
msgstr ""
"Copieu la imatge reflexada d'un objecte de la caixa de la dreta en la caixa "
"de l'esquerra."

-- reflectida

#: ../boards/searace.xml.in.h:1
msgid "Direct your boat accurately to win the race."
msgstr "Dirigiu el vostre bot amb precissió per guanyar la carrera."

-- precisió
-- per a

#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
msgid ""
"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
"not let you enter invalid data."
msgstr ""
"En el primer nivell amb símbols acolorits, arrossegueu símbols de l'esquerra "
"a la serva posició destí. Per als nivells més avançats, cliqueu en un quadre "
"per donar-li el focus de teclat. Introduïu un possible nombre o lletra. El "
"GCompris no us deixarà dades invàlides."

-- «seva» en lloc de «serva»
-- manca l'«entrar» o «escriure» a «no us deixarà dades invàlides.»

#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
msgid ""
"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
"instance of each symbol or numeral (Source <http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Sudoku>)."
msgstr ""
"S'ha d'introduir un símbol o un nombre d'1 a 9 a cada cel·la de la graella, "
"normalment una graella de 9x9 feta de subgraelles de 3x3 (anomenades "
"'regions'), començant amb alguns símbols o numerals donats en algunes "
"cel·les. Cada fila, columna i regió ha de contenir només una instància de "
"cada símbol o numeral (font: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Sudoku>)"

-- Cometes «»

#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
msgid ""
"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
"the shape will be drawn."
msgstr ""
"Seleccioneu el tangrama que voleu crear. Moveu una peça arrosegant-la. Feu "
"clic en ella per crear un element simètric. Seleccioneu un element i "
"arrossegueu al seu voltant per fer-lo rotar. Una vegada creeu la forma "
"demanada, l'ordinador la reconeixarà. Si us cal ajuda, cliqueu en el botó de "
"forma, i es mostrarà la vora de la forma."

-- Una vegada hagueu creat la forma demanada

#: ../src/boards/awele.c:748
msgid "Not allowed! Try again !"
msgstr "Això no està permés! Proveu de nou!"

-- Proveu-ho una altra vegada

#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
msgid "Editing class: "
msgstr "Classe: "

-- Edició de la classe:

#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
msgid "Editing a Group"
msgstr "Editar un grup"

#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
msgid "Editing group: "
msgstr "Editar un grup: "

-- «Edició» en ambdós casos?

#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
msgid "Editing a Profile"
msgstr "Editar un perfil"

#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
msgid "Editing profile: "
msgstr "Editar un perfil: "

#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
msgid "Editing a new profile"
msgstr "Editar un nou perfil"

-- ídem?

#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
msgid "Editing a User"
msgstr "Editar un usuari"

#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
msgid "Editing a User "
msgstr "Editar un usuari"

#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
msgid "Editing a new user"
msgstr "Editar un nou usuari"

-- ídem?

#: ../src/boards/python/gnumch.py:441
msgid ""
"You were eaten by a Troggle.\n"
"Press <Return> to continue."
msgstr ""
"Us ha menjat un Troggle.\n"
"Premeu <retorn> per continuar."

-- Se us ha menjat

#: ../src/boards/python/guessnumber.py:205
#, python-format
msgid "Guess a number between %d and %d"
msgstr "Adivineu un nombre entre %d i %d"

-- Endevineu

#. Report what was wrong in the log
#: ../src/boards/reading.c:683
#, c-format
msgid "The word to find was '%s'"
msgstr "S'havia de trobar la paraula '%s'"

-- Cometes «»

#: ../src/gcompris/config.c:62
msgid "Arabic (Tunisia)"
msgstr "Àrab (Tuníssia)"

-- Tunísia

#: ../src/gcompris/config.c:418
msgid "SKINS NOT FOUND"
msgstr "No s'han trobat els aspectes"

-- les aparences (tal com ho has traduït a les cadenes anteriors)

#: ../src/gcompris/gameutil.c:80
msgid "Couldn't find or load the file"
msgstr "No es pot trobar o carregar el fitxer"

-- No s'ha pogut

#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
msgid "run gcompris in fullscreen mode."
msgstr "executa gcompris en mode de pantalla completa"

-- Manca el punt final

#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
msgid "run gcompris in fullscreen mode."
msgstr "executa gcompris en mode de pantalla completa"

#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
msgid "run gcompris in window mode."
msgstr "executa gcompris en mode de finestra."

#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
msgid "run gcompris with sound enabled."
msgstr "executa gcompris amb so habilitat."

#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
msgid "run gcompris without sound."
msgstr "executa gcompris sense so."

#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
msgstr "executa gcompris amb el cursor per defecte del GNOME."

-- el gcompris, en tots els casos

msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr ""
"Establiu el perfil a fer servir. Useu 'gcompris -a' per a crear perfils"

#: ../src/gcompris/gcompris.c:190
msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr ""
"Llista tots els perfils disponibles. Useu 'gcompris -a' per a crear perfils"

-- Cometes «»

Finalment, m'he fixat que queden dos missatges per traduir:

#: ../src/gcompris/config.c:75
msgid "Dzongkha"
msgstr ""

-- aquest no el sé

#: ../src/gcompris/config.c:11
msgid "Tamil"
msgstr ""

-- Tàmil

Molt bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME