Re: [GNOME] Documentació del gnome-system-monitor

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dim jul 17 17:46:36 CEST 2007


#: C/gnome-system-monitor.xml:141(para)
msgid "The <application>System Monitor</application> application
enables you to monitor system processes and usage of system resources.
You can also use <application>System Monitor</application> to modify
the behavior of your system."
msgstr "L'aplicació <application>Monitor del sistema</application> us
permet monitoritzar els processos del sistema i l'ús dels recursos del
sistema. També podeu utilitzar el <application>Monitor del
sistema</application> per a modificar l'entorn del sistema."

-- per a modificar el comportament del sistema

#: C/gnome-system-monitor.xml:168(para)
msgid "CPU (central processing unit) time"
msgstr "Temps de CPU (unitat central de processos)"

-- unitat central de procés

#: C/gnome-system-monitor.xml:322(para)
msgid "For information about how to change the columns displayed in
the process list, see <xref
linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
msgstr "Per a més informació de com canviar les columnes mostrades en
la llista de processos, vegeu <xref
linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
#: C/gnome-system-monitor.xml:328(para)
msgid "A parent process is a process that spawns another process. The
spawned process is a child process of the original parent process. By
default, <application>System Monitor</application> shows process
dependencies. For information about how to change the default display
behavior, see <xref
linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
msgstr "Un procés pare és un procés que crea un altre procés. El
procés creat és un procés fill del procés pare original. Per defecte,
el <application>Monitor del sistema</application> mostra les
dependències dels processos. Per a més informació de com canviar
l'entorn mostrat, vegeu <xref
linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."

#: C/gnome-system-monitor.xml:331(para)
msgid "A thread is a portion of a process that can run independently
of and concurrently with other portions of the process. By default,
<application>System Monitor</application> does not show threads. For
information about how to change the default display behavior, see
<xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
msgstr "Un fil es una part d'un procés que s'executa independentment
de i concurrentment amb altres parts del procés. Per defecte, el
<application>Monitor del sistema</application> no mostra els fils. Per
a més informació de com canviar l'entorn mostrat, vegeu <xref
linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."

-- per a més informació quant a com canviar...

#: C/gnome-system-monitor.xml:390(para)
msgid "Click again on the column header to sort the data in reverse
alphabetical or reverse numerical order."
msgstr "Cliqueu un altre cop en la capçalera de la columna per a
ordenar la informació en ordre invers a l'alfabètic o al numèric."

#: C/gnome-system-monitor.xml:853(para)
msgid "Click on any column header to sort the data by the information
in that column, in alphabetical or numerical order. Click again on the
column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse
numerical order."
msgstr "Cliqueu en qualsevol capçalera de columna per a ordenar la
informació de la columna, en ordre alfabètic o numèric. Cliqueu un
altre cop en la capçalera de la columna per a ordenar la informació en
ordre invers a l'alfabètic o al numèric."

-- en ordre alfabètic o numèric invers

#: C/gnome-system-monitor.xml:611(para)
msgid "If the process exists, <application>System
Monitor</application> highlights the process name in the process list.
Press <keycap>Return</keycap> repeatedly to highlight other
occurrences of the process name in the process list."
msgstr "Si el procés existeix, el <application>Monitor del
sistema</application> realçarà el nom del procés en la llista de
processos. Premeu <keycap>Retorn</keycap> repetidament per a realçar
altres coincidències del nom del procés en la llista de processos."

-- realçarà -> ressaltarà

#: C/gnome-system-monitor.xml:655(para)
msgid "The name of the command that started the process."
msgstr "El nom de l'ordre que ha inicial el procés."

-- inicial -> iniciat

#: C/gnome-system-monitor.xml:694(para)
msgid "The amount of RSS or physical memory used by the process."
msgstr "La quantitat de RSS o memòria física utilitzada pel procés."

-- La quantitat de memòria física (RSS) utilitzada pel procés

#: C/gnome-system-monitor.xml:749(para)
msgid "The location of a shared library that is currently used by the
process. If this field is blank, the memory information in this row
describes memory that is owned by the process whose name is displayed
above the memory-map table."
msgstr "La ubicació d'una biblioteca compartida que actualment és
utilitzada pel procés. Si aquest camp està buit, la informació de la
memòria en aquesta fila descriu la memòria de la que és propietari el
procés el nom del qual es mostra sobre la taula del mapa de memòria."

-- La ubicació d'una biblioteca compartida utilitzada actualment pel procés

#: C/gnome-system-monitor.xml:839(para)
msgid "The major and minor device numbers of the device on which the
shared library filename is located."
msgstr "Els números de dispositiu major i menor del dispositiu en els
que el nom de la biblioteca compartida es troba."

-- Els números de dispositiu major i menor del dispositiu on es troba
el nom de fitxer de la biblioteca compartida

#: C/gnome-system-monitor.xml:847(para)
msgid "The inode on the device from which the shared library location
is loaded into memory."
msgstr "El node-i en el dispositiu des d'on la ubicació de la
biblioteca compartida és carregada a la memòria."

-- El node-i en el dispositiu des d'on es carrega la biblioteca...

#: C/gnome-system-monitor.xml:1250(guilabel)
msgid "Behavior"
msgstr "Entorn"

-- Comportament

#: C/gnome-system-monitor.xml:1258(para)
msgid "Use this spin box to specify the interval at which you want to
update the process list."
msgstr "Utilitzeu aquest quadre incremental per a especificar
l'interval en què voleu actualitzar la llista de processos."

-- per a especificar cada quant ade tems voleu actualitzar...

#: C/gnome-system-monitor.xml:1390(para)
msgid "Select this option to display the process identifier, also
known as the pid. The pid is a number that uniquely identifies the
process. You can use the pid to manipulate the process on the command
line."
msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a mostrar l'identificador del
procés, també conegut com el pid. El pid és un número que identifica
de forma unívoca un procés. Podeu utilitzar el pid per a manipular un
procés en la línia d'ordres."

-- com el pid -> com a pid

Bona feina!

2007/7/16, Joan <jodufi a gmail.com>:
> Aquesta si que la tenia assignada :)
> Traducció de la documentació del gnome-system-monitor.
>
> I per a continuar amb les traduccions de documentació, m'agafo
> gnome-system-tools
>
> Salut,
> Joan
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME