Re: [GNOME] Documentació gnome-panel

David Planella david.planella a googlemail.com
dic jul 11 20:36:28 CEST 2007


Bones,

el que he vist en el «clock»:

el msgfmt retorna un error a la cadena següent:

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or
untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/clock.xml:171(None)
msgid "@@image: 'figures/clock_applet.png';
md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
msgid "@@image: 'figures/clock_applet.png';
md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"

-- la traducció hauria de començar amb msgstr en lloc de msgid

#: C/clock.xml:222(para)
msgid "Double-click a day in the calendar to launch the
<application>Evolution</application> groupware application."
msgstr "Feu un doble clic en un dia del calendari per a executar
l'aplicació de treball en grup <application>Evolution</application>."

-- Feu doble clic (l'«un» sobra)

#: C/clock.xml:227(para)
msgid "The <application>Clock</application> applet takes the time from
the system clock."
msgstr "La miniaplicació <application>Rellotge</application> agafa
l'hora del rellotge del sistema."

-- «utilitza l'hora» o bé «pren l'hora»

#: C/clock.xml:334(guilabel)
msgid "Use UTC"
msgstr "Utilitza UTC"

-- l'UTC

#: C/clock.xml:336(para)
msgid "Select this option to display Universal Coordinated Time, also
known as Greenwich Mean Time, in the applet."
msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a mostrar el Temps Universal
Coordinat, també conegut com a temps mitjà de l'observatori de
Greenwich, en la miniaplicació."

-- Suggeriment: «Seleccioneu aquesta opció per a mostrar el Temps
Universal Coordinat en la miniaplicació, també conegut com a temps
mitjà de l'observatori de Greenwich.». Ho trobo menys forçat i més
entenedor.

Finalment, només comentar que potser s'hauria d'utilitzar rellotge en
minúscula en lloc de Rellotge, tal com fem en altres noms genèrics,
com en el «gestor d'energia» per exemple.

Fish:
*****

#: C/fish.xml:134(para)
msgid "The Fish program displays an animated image in the panel and
gives you your fortune when clicked."
msgstr "El programa Peix mostra una imatge animada al quadre i us diu
una dita quan el cliqueu."

-- «dir una dita» queda un pèl redundant, però a mi tampoc no se
m'acudeix cap altra cosa ara per ara.

#: C/fish.xml:192(para)
msgid "Click on the applet to display the <guilabel>Wanda the
Fish</guilabel> dialog. The dialog typically displays a fortune
cookie. You can configure the applet to specify the command to run
when you click on the applet. See <xref linkend=\"fish-settings\"/>
for more information."
msgstr "Cliqueu en la miniaplicació per a mostrar el diàleg
<guilabel>Wanda el Peix</guilabel>. El diàleg mostra una dita. Podeu
configurar la miniaplicació per a especificar l'ordre a executar quan
cliqueu en la miniaplicació. Per a més informació mireu <xref
linkend=\"fish-settings\"/>."

-- el peix (en minúscula)
-- «en clicar-hi» en lloc de «quan cliqueu en la miniaplicació»
-- «vegeu» o «consulteu» en lloc de «mireu»

#: C/fish.xml:210(para)
msgid "By default, <application>Fish</application> runs the
<literal>fortune</literal> command when you click on the applet. Use
this text box to specify an alternative command to run."
msgstr "Per defecte el <application>Peix</application> executa l'ordre
<literal>fortune</literal> quan es fa clic en la miniaplicació.
Utilitzeu el quadre de text per a especificar l'ordre alternativa a
executar."

-- «una ordre alternativa» en lloc de «l'ordre alternativa»

#: C/fish.xml:216(para)
msgid "Use this field to select the image to display in the applet.
You can select an image that is supplied with the applet or a personal
image."
msgstr "Utilitzeu aquest camp per a seleccionar la imatge a mostrar en
la miniaplicació. Podeu seleccionar una imatge que sigui subministrada
amb la miniaplicació o una imatge personal."

-- el «que sigui» sobra

#: C/fish.xml:220(guilabel)
msgid "Total frames in animation"
msgstr "Fotogrames en l'animació"

-- de l'animació

La resta me la miro més tard.

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME