[Desenvolupament] [Corrector] =?UTF-16?Q?=FF=FEV?=

Jordi Serratosa jordis.lists a gmail.com
dic feb 29 23:19:18 CET 2012


ÿþ2 2 : 0 2 : 0 5 . 0 9 8 4  -  C a t a l a n i t z a d o r P e r A l W i n d o w s  v e r s i o n  0 . 9 . 8 . 0 .  C o m p i l e d  o n  F e b  2 9  2 0 1 2  -  2 2 : 5 4 : 2 1 
 
 2 2 : 0 2 : 0 5 . 0 9 8 4  -  O S  I n f o .  O S  v e r s i o n  5 . 1 ,  S P  v e r s i o n  3 . 0 ,  S u i t e M a s k  2 5 6 ,  P r o d u c t T y p e  1 ,  6 4  b i t  n o ,  e n u m  W i n d o w s X P 
 
 2 2 : 0 2 : 0 5 . 0 9 8 4  -  M S O f f i c e A c t i o n : : _ g e t V e r s i o n I n s t a l l e d  ' 2 0 0 3 '  i n s t a l l e d  l a n g m a p  ' 1 ' 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  I E L P I A c t i o n : : R e a d I E V e r s i o n  r e t u r n s  I E  ' 8 ' 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  I E L P I A c t i o n : : C h e c k P r e r e q u i r e m e n t s :  O k 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  I E L P I A c t i o n : : _ i s L a n g P a c k I n s t a l l e d  C : \ W I N D O W S \ s y s t e m 3 2 \ c a - e s \ i e f r a m e . d l l . m u i  h a s  v e r s i o n  8  a n d  l a n g u a g e  c o d e  4 0 3 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  I E L P I A c t i o n : : _ i s L a n g P a c k I n s t a l l e d  r e t u r n s  1 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  I E A c c e p t L a n g u a g e s A c t i o n : : _ r e a d V e r s i o n .  I E  v e r s i o n  8 . 0 . 6 0 0 1 . 1 8 7 0 2 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  C o n f i g u r e D e f a u l t L a n g u a g e A c t i o n : : I s C a t a l a n L o c a l e A c t i v e  r e t u r n s  1 
 
 2 2 : 0 2 : 0 6 . 0 0 1 5  -  C h r o m e A c t i o n : : _ r e a d V e r s i o n .  C h r o m e  v e r s i o n  1 7 . 0 . 9 6 3 . 5 6 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 2 9 6  -  W i n d o w s L P I A c t i o n : : I s L a n g P a c k I n s t a l l e d  r e t u r n s  1 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 2 9 6  -  W i n d o w s L P I A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 2 9 6  -  M S O f f i c e A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  I E L P I A c t i o n : : _ i s L a n g P a c k I n s t a l l e d  C : \ W I N D O W S \ s y s t e m 3 2 \ c a - e s \ i e f r a m e . d l l . m u i  h a s  v e r s i o n  8  a n d  l a n g u a g e  c o d e  4 0 3 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  I E L P I A c t i o n : : _ i s L a n g P a c k I n s t a l l e d  r e t u r n s  1 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  I E L P I A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  I E A c c e p t L a n g u a g e s A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0  ( f i r s t  l a n g : c a ) 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  C o n f i g u r e L o c a l e A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  C o n f i g u r e D e f a u l t L a n g u a g e A c t i o n : : I s C a t a l a n L o c a l e A c t i v e  r e t u r n s  1 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  C o n f i g u r e D e f a u l t L a n g u a g e A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 1 2  -  C h r o m e A c t i o n : : _ r e a d V e r s i o n .  C h r o m e  v e r s i o n  C : \ D o c u m e n t s  a n d  S e t t i n g s \ A d m i n i s t r a d o r \ C o n f i g u r a c i ó n  l o c a l \ D a t o s  d e  p r o g r a m a \ G o o g l e \ C h r o m e \ A p p l i c a t i o n 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 5 9  -  C h r o m e A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  1  ( f i r s t  l a n g : ) 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 5 9  -  F i r e f o x A c t i o n : : _ r e a d V e r s i o n A n d L o c a l e .  F i r e f o x  v e r s i o n  1 1 . 0  ( c a ) ,  v e r s i o n  1 1 . 0 ,  l o c a l e  c a 
 
 2 2 : 0 2 : 1 2 . 0 3 5 9  -  F i r e f o x A c t i o n : : I s N e e d  r e t u r n s  0  ( f i r s t  l a n g : ) 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  R u n n e r : : I s P r o c e s s R u n n i n g .  P r o c e s s  ' c h r o m e . e x e '  i s  r u n n i n g  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' C o n f i g u r a  l a  l l e n g u a  d e  n a v e g a c i ó  a l  G o o g l e  C h r o m e ' ,  s e l e c t e d  1 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' P a q u e t  d ' i d i o m a  p e r  a l  W i n d o w s ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' P a q u e t  d ' i d i o m a  i  c o r r e c t o r  p e r  a l  M i c r o s o f t  O f f i c e ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' P a q u e t  d ' i d i o m a  p e r  a  l ' I n t e r n e t  E x p l o r e r ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' C o n f i g u r a  l a  l l e n g u a  d e  n a v e g a c i ó  a  l ' I n t e r n e t  E x p l o r e r ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' C o n f i g u r a  e l  c a t a l à  c o m  a  l l e n g u a  d e l  s i s t e m a ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' C o n f i g u r a  e l  c a t a l à  c o m  a  l l e n g u a  d ' e s c r i p t u r a ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 1 9 . 0 6 8 7  -  A p p l i c a t i o n s P r o p e r t y P a g e U I : : _ o n N e x t .  A c t i o n  ' C o n f i g u r a  l a  l l e n g u a  d e  n a v e g a c i ó  a l  F i r e f o x ' ,  s e l e c t e d  0 
 
 2 2 : 0 8 : 2 0 . 0 1 8 7  -  C h r o m e A c t i o n : : _ r e a d V e r s i o n .  C h r o m e  v e r s i o n  C : \ D o c u m e n t s  a n d  S e t t i n g s \ A d m i n i s t r a d o r \ C o n f i g u r a c i ó n  l o c a l \ D a t o s  d e  p r o g r a m a \ G o o g l e \ C h r o m e \ A p p l i c a t i o n 
 
 2 2 : 0 8 : 2 4 . 0 0 6 2  -  U p l o a d S t a t i s t i c s : : U p l o a d F i l e  r e s u l t  1 
 
 


Més informació sobre la llista de correu Desenvolupament